8 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29289

YÖNETMELİK

Toros Üniversitesinden:

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2012 tarihli ve 28391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toros Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu; öğrencinin yarıyıldaki ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve genel sınavda gösterdiği başarının birlikte değerlendirmesiyle elde edilir. Yarıyıl içi başarının ve genel sınavın ders başarı notuna etkileri ve öğrencinin başarılı sayılması için genel sınavda alması gereken en az not (100 üzerinden 45) ile dersin uygulama planı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında öğrencilere duyurulur. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 (yüz) üzerinden puanlara dönüştürülerek genel başarı notu verilir.”             

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar ve katsayıları aşağıda belirtilmiştir.

Puanlar               Harf Notu         Katsayılar

90-100                 AA                         4,00

80-89                   BA                         3,50

70-79                   BB                          3,00

65-69                   CB                          2,50

60-64                   CC                          2,00

55-59                   DC                         1,50

50-54                   DD                         1,00

40-49                   FD                          0,50

0-39                     FF                          0,00 ”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2012

28391

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/7/2014

29055 (Mükerrer)

2-

12/11/2014

29173 (Mükerrer)