8 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29289

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, bilimsel hazırlık programı, özel öğrenci, ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programlar ve benzeri programlara öğrenci kabulü, ders plan ve programları, sınavlar, tez, diploma ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen tanım ve kısaltmalar;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı: Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ç) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

d) EABD: Enstitü Anabilim Dalını,

e) EABDAK: Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunu,

f) Enstitü: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,

g) Enstitü Kurulu (EK): Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulunu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Sağlık Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulunu,

h) GANO: Genel Akademik Not Ortalamasını,

ı) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan “Graduate Management Admission Test” sınavını,

i) GRE: Uluslararası sınavlardan olan “Graduate Record Examination” sınavını,

j) KONDİL: Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

k) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı,

n) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

ö) TİK: Tez izleme komitesini,

p) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

r) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

s) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

ş) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle ilgili Esaslar

Lisansüstü programların açılması

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar; Sağlık Bilimleri Enstitüsünün anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür.

(2) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası bir EABD program teklifi EK’nın önerisi Senatonun onayı ve YÖK’ün kararı ile açılır. İlgili EABD’nın başkanı, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süreyle atanır.

(3) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programlar EABDAK’nın önerisi, EK’nın teklifi, Senatonun onayı ve YÖK’ün izniyle açılır.

(4) İkinci öğretimde, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci öğretimde tezli yüksek lisans ve doktora programı açılamaz.

(5) Doktora programları, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birbirini tamamlayan ortak programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Enstitünün teklifi, Senatonun onayı, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun uygun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.

(6) Üniversite yetkili kurullarınca her yıl sonunda programlar gözden geçirilerek asgari öğretim üyesi yeterlilikleri düşen ve/veya diğer koşulları sağlayamayan programlara öğrenci alınmaz.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 6 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABDAK tarafından önerilir ve EYK tarafından karara bağlanır. Üniversite ve Enstitü internet sitesinde ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlüğünce yürütülür.

(2) Yabancı uyruklu adayların kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk Devlet ve Akraba Topluluklarından gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının başvuruları; lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri EABD’de değerlendirilip EYK tarafından karara bağlanır.

b) Yabancı uyruklu adaylardan, KONDİL’den Türkçe yeterlik belgesi ve YÖK tarafından kabul edilmiş diplomasının denklik belgesi istenir. Yeterlik belgesi olmayanlar, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli sayılırlar. Bu sürenin sonunda yeterlik belgesi sunamayan adaylar, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt haklarını kaybederler.

c) Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuran yabancı uyruklu adaylar Türk Dili sınavına ek olarak o öğretim dilinde de yazılı dil sınavına alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlara ilgili dili geliştirmeleri için bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde dil sınavında başarılı olamayan yabancı uyruklu aday başvurduğu öğretim programına kayıt hakkını kaybeder.

ç) Yabancı uyruklu olup Türkiye’de lisans veya yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlardan sadece ALES’e girme şartı aranır. Yabancı uyruklu olup lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışı üniversitelerde tamamlayan adaylardan ALES sınav belgesi istenmez.

d) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları ve kabulü ile ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Derslerin açılması, öğretim planları ve ders görevlendirmeleri

MADDE 7 – (1) Bir sonraki eğitim-öğretim yılı için yapılacak ders değişiklikleri ile açılacak derslerin ve ders içeriklerinin yer aldığı öğretim planları ve derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili EABDAK’nın teklifi ve EYK’nın kararı ile mayıs ve aralık aylarında belirlenir. Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresi içerisinde, haftalık bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama, laboratuar veya problem çözümü bir ulusal kredi saat olarak ya da AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesi olarak değerlendirilir.

(2) Öğretim planları; zorunlu ve seçmeli dersler ile alan dışı seçmeli derslerden oluşur.

(3) Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygulamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 8 – (1) Uzmanlık alan dersleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için danışmanları tarafından açılan ulusal kredisiz derslerdir. Danışman; EYK tarafından atandığı tarihten itibaren danışmanlığını yürüttüğü öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak, uzmanlık alan dersi açabilir.

(2) İkinci danışmanın olduğu durumlarda, uzmanlık alan dersi, birinci danışman tarafından açılır. Bir danışman, farklı enstitülerde danışmanlık yapıyor olsa dahi, öğrenci ve program sayısına bakılmaksızın, en fazla 8 teorik saat uzmanlık alan dersi açabilir.

(3) Uzmanlık alan dersleri, EYK’nın öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar, ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(4) Haftalık ders programında yer alan, günü, saati, içeriği ve yeri belirlenmiş olan bu ders, danışman öğretim üyesi tarafından fiilen yapılmak zorundadır.

(5) Danışman, dersi alan öğrencinin notunu dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirir.

(6) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(7) Uzmanlık alan dersi alan öğrencinin azami öğrenim süresi içinde başarısız olması durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar etmesi zorunludur, bu süreden sonra öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt Esasları

Yüksek lisans programına başvuru koşulları ve kabulüne ilişkin esaslar

MADDE 9 – (1) Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların, lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemdeki karşılığı olmayan adayların notu için, YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

(3) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili EABDAK kararı dikkate alınarak, en az üç asıl ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir.

(4) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayların, ALES sınavından başvurduğu programın puan türünde en az 55 tam puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT sınavından eşdeğer puan alması gerekir.

(5) Yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavı zorunlu değildir; ancak ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK onayı ile asgari yabancı dil puanı şartı konulabilir.

(6) Tezli yüksek lisansa girişte başarı durumu; ALES puanının %50’si, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 25’i ve mülakat/yazılı bilim sınav notunun %25’inin toplamının alınmasıyla, öğrencinin başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci alınır. Sınavdan en az 50 alamayan veya sınava girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz.

(7) Tezli yüksek lisansta yabancı dil şartı aranılan durumda, ALES puanının %50’si, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 20’si, yabancı dil sınavının % 10’u ve mülakat/ yazılı bilim sınavından en az 50 puan almak kaydıyla, sınav notunun %20’sinin toplamının alınmasıyla, öğrencinin başarı puanı tespit edilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde; yabancı dil koşulu aranmaz, ALES’e girmiş olma şartı aranıp aranmayacağı ilgili EABD’nın önerisi ile EYK tarafından karara bağlanır. ALES’e giriş şartı aranan anabilim dalları için değerlendirmede, ALES puanı dikkate alınarak en yüksekten başlanarak sıralama yapılır. ALES şartı aranmayan anabilim dallarına girişte adayların sıralaması, lisans mezuniyet notuna göre yapılır.

(9) Tezsiz yüksek lisansa girişte başarı durumu; ALES şartı aranan durumlarda ALES puanının %70’i ve lisans not ortalamasının %30’u alınır. Değerlendirme sonucunda en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir.

Doktora programlarına başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar

MADDE 10 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların, lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların, doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yüksek lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilir.

(3) Doktora programlarına başvuran adayların YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinin birinden en az 55 YDS puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularının Senatoca belirlenen usul ve esaslara uygun olması gerekir.

(5) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla, Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

(6) Temel Tıp Puanı, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak çıkan değerlerin toplanması ile elde edilir.

(7) DUS puanı, Temel Bilimler Testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,7 ve Klinik Bilimler Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak, çıkan değerlerin toplanması ile elde edilir.

(8) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı, DUS veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve bilim sınavı sonucu değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) Senato tarafından belirlenir. Belirtilen puanların, %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız Temel Tıp Puanı, DUS puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(9) Doktora programlarına girişte başarı durumu; ALES puanının % 50’si, yüksek lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 30’u ve mülakat/yazılı bilim sınavından en az 50 puan alınmak kaydıyla, sınav notunun %20’sinin toplamının alınmasıyla öğrencinin başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dahilinde öğrenci alınır.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Adaylar, önceden duyurulan gün ve saatlerde jüri tarafından mülakat/ yazılı bilim sınavına alınır. Jüri, bu Yönetmelikte yer alan değerlendirme kriterlerini göz önüne alarak, adaylar arasında sıralamaları oluşturur ve kontenjan dahilinde lisansüstü programa kabul edilebilecek adayları Enstitüye bildirir.

(2) Adayların kabulü, EYK tarafından kesinleştirilerek kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar Üniversite ve Enstitü internet sitesinde ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksiklerini gidermek amacıyla, EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylara,

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adaylarına,

c) Lisans ve yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adaylarına,

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programının süresi en az bir yarıyıl, en fazla bir takvim yılıdır. Süre, herhangi bir nedenle uzatılamaz ve bu programda geçirilen süre lisansüstü öğretim süresine dahil edilmez.

(3) 9 uncu ve 10 uncu maddelere göre kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, bilimsel hazırlık programına devamına ve programda hangi dersleri almaları gerektiğine EABDAK’nın teklifi ile EYK tarafından karar verilir. Dersler, lisans ve lisansüstü programlardan seçilebilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık dersleri, lisansüstü programın not ortalamasında değerlendirilmez.

(4) Bilimsel hazırlık programında öğrenciler, iki yarıyılda en fazla 24 kredilik ders alabilir.

(5) Program sonunda yapılacak sınavlarda, lisansüstü eğitimi için öngörülen başarı notunu alamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Derslerini başaran öğrenciler, takip eden dönemde lisansüstü öğretime devam ederler.

(6) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle aynı haklara sahiptirler ve ilgili senatonun lisansüstü öğrenciler hakkında aldığı bütün kararlara uymakla yükümlüdürler.

(7) Bilimsel hazırlık programını tamamlayan ve başarılı olan adaya, isteği halinde Enstitü Müdürlüğünce; bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrenciliğe kabul; kişinin Enstitü Müdürlüğüne başvurusu; ilgili EABD’nın görüşü üzerine EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Özel öğrenciler, devam ettikleri derslere kayıtlı normal öğrencilerin uyması gereken usul ve esaslara uymak zorundadır.

(5) Derslerini başaran öğrencilere, isteği halinde Enstitü Müdürlüğünce; başarı durumunu gösterir bir belge verilir. Diploma verilmez.

(6) Özel öğrenciler dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla, devam ettikleri lisansüstü programın öğrenci kabul şartlarını yerine getirerek asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden aldıkları krediler ve süre, devam ettikleri programdaki kredi toplamına ve süresine, danışmanı ve EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile geçerli sayılabilir.

(7) Özel öğrenciden alınacak ders/kredi başına ücret, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ilgili fakülte ve bölüm için normal öğrenim katkı payının üç katından fazla olmamak üzere EYK’nın teklifi ile ÜYK tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, bu Yönetmeliğin 9’uncu ve 10’uncu maddesinin şartlarına uygunluğu da dikkate alınarak EABDAK’nın görüşü ve ilgili EYK’nın kararı ile lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilirler.

(2) Yatay geçiş ilanı, her yarıyıl EYK’nın belirlediği takvim çerçevesinde yapılır.

(3) Yatay geçiş başvuruları, EABD’nın görüşü alınarak EYK tarafından karara bağlanır.

(4) Enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü öğretim programında tez çalışma aşamasındaki öğrenciler, normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta üç, doktorada altı aydan daha az süresi kalmış olanlar hariç, yatay geçiş talebinde bulunabilirler.

(5) Enstitü bünyesinde bir tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tamamından başarılı olup GANO’su ilk %10’a giren öğrenciler, tezli yüksek lisans programı için bu Yönetmelikle belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenen kontenjan dâhilinde, tezsiz yüksek lisans eğitimi aldıkları anabilim dalında, tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Başvuruda bulunan öğrenciler, ALES puanının % 50’si ve tezsiz yüksek lisans GANO’sunun % 50’sinin toplamı esas alınarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci programa kabul edilir. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler, EABDAK kararı ve EYK’nın onayıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Öğrenci, tezli yüksek lisans programına seminer ve tez aşamasından itibaren başlatılır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarından, tezli yüksek lisans programlarına geçiş için ilan, EYK tarafından her öğretim dönemi başında yeni kayıt başvuru ilanı ile birlikte yapılır.

Kesin kayıt

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlarına kesin kayıt hakkı kazanan adaylar; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, kontenjan duyurusunda ilan edilen takvime göre Enstitü Müdürlüğüne teslim ederek kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, öğrenci olma hakkını kaybederler ve yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday, kayıt hakkı kazanır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı, mezun olduğu okul veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayların yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıtları iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başlarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde EYK’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki dersleri alamazlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Geçen süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresine dâhil edilir.

(2) Azami öğrenim süresi sonunda ders ve tez dönemlerinde kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yaptırmayan, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine kadar mazeretini Enstitüye bildirmeyen ve mazereti EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Kayıt dondurma

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlarına hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitim ve öğretime devamı engelleyen nedenlerden ötürü devam edemeyen öğrencilerin öğrenim süresi EYK’nın onayı ile en çok iki yarıyıla kadar dondurabilir. Yukarıdaki özürlerden, hastalık ve doğum için herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan alınacak bir rapor ile doğal afetler ve benzeri durumlarda ise yöre mülki idari amirinin gerekçeli resmi yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların EYK tarafından kabul edilmesi gereklidir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez.

Danışman atanması

MADDE 18 – (1) Açılan lisansüstü eğitim-öğretim programlarında, 21/1/2015 tarihli YÖK Genel Kurulunda kabul edilen “Lisansüstü Eğitim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”de belirtilen niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından ilgili programın bağlı bulunduğu EYK kararıyla ilk yarıyılın başında her öğrenci için bir danışman atanır. İkinci danışmanlar ise üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir.

(2) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak bu sınırın düşürülmesine veya sadece ÖYP ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına üniversite yetkili kurulları karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmalığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(4) Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Bu Yönetmelik hükümleri gereği danışmanlık görevlerini mazeretsiz yerine getirmeyen öğretim üyesine, EYK’nın kararı ile yeni danışmanlık görevi verilmeyebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci bir tez danışmanı da atanabilir.

(5) Bir öğrencinin danışmanı, EABDAK’nın önerisi ve öğrencinin danışman tercihi de dikkate alınarak EYK tarafından değiştirilebilir. Ayrıca ders aşamasında, danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kurumda görevlendirilmesi durumunda söz konusu öğretim üyesi, ikinci danışman olarak atanabilir. Ancak ilgili danışmanın altı aydan fazla yurt dışında başka bir kurumda görevlendirilmesi veya atanması halinde danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 19 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir.

(2) Üniversiteden disiplin cezası nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir.

(3) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve sunulan belgelerin veya bilgilerin yanlış, eksik olması veya belgelerde tahrifat olduğunun anlaşılması durumunda öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kayıtları silinen öğrencilerin ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Muafiyetler

MADDE 20 – (1) Uluslararası geçerliği olan GRE veya GMAT sınavından eşdeğer puan alan adayların puanları, ALES yerine geçerli sayılır.

(2) Enstitünün ilgili lisansüstü programa başvuru için aradığı yabancı dil/dillerden aşağıdaki koşullardan birini sağlayan adaylar, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.

a) Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminin tamamını YÖK’ün kabul ettiği yabancı dille öğretim yapan bir kurumda yapmış bulunanlar,

b) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora programlarına başvuranlardan lisans veya yüksek lisans öğrenimlerinden birini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen veya son iki yıl içinde Türkiye’deki üniversitelerden birinin dil öğretim merkezi Türkçe yeterlik sınavını başarmış olan yabancı uyruklular.

(3) Eğitim gördüğü lisans programlarında Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı derslerini lisans seviyesinde okuduğu ve başarılı olduğunu, transkript ile belgeleyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe muafiyet sınavına alınır. Muafiyet sınavı EYK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 21 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlar; Yüksek lisans ve doktora çalışmasından oluşur.

(2) Lisansüstü programlardan olan yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

Dersler, devam, sınavlar ve başarı notunun tespiti

MADDE 22 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(2) Lisansüstü öğrenimine başlayan öğrenciler, ders kayıtlarını danışmanın onayı ile akademik takvimde belirtilen süre içinde yapmak zorundadırlar. Öğrenciler, danışman ve EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile başka bir enstitüde ya da diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçebilirler.

(3) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin % 70’ine, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(4) Lisansüstü dersleri için Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre her ders için, bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Başarısız olan öğrencilere bir ek sınav hakkı tanınır. Sınavlarda başarılı olmak için, tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora öğrencilerinin 75 alması şarttır. Sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde ilan edilir.

(5) Aldığı dersten başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda öncelikle başarısız olduğu dersi almak zorundadır. Başarısız olunan dersin alındığı yarıyıldaki programda yer almaması halinde, danışmanın teklifi, EYK’nın kararıyla, başka bir ders seçilebilir.

(6) Ders aşamasında yüksek lisans öğrencisi bir, doktora öğrencisi ise iki seminer vermek zorundadır. Seminer sunum duyurusu, ilgili EABD başkanlığının yazısı ile Enstitü tarafından ilan edilir. Seminerler, ulusal kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerin başarısız olması halinde, seminer tekrarlanır.

(7) Seminer sunumunu takip eden üç iş günü içinde seminer değerlendirme formu ile başarılı bulunan Seminerin Enstitünün belirlediği esaslara göre hazırlanmış bir CD’si EABD başkanlığınca Enstitüye teslim edilir.

(8) Sağlık raporu alan öğrenciler, sağlık raporunun sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde bildirmek kaydıyla, rapor süresince izinli sayılırlar. İzinli öğrenciler, raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremezler ve girdikleri takdirde yapılan sınav iptal edilir.

(9) Sağlık raporları da dâhil, devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler, o dersten başarısız sayılırlar.

(10) Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Sağlık raporu nedeniyle yeterlik sınavına giremeyen öğrenciler ise bir sonraki dönemde yeterlik sınavına girerler.

(11) Askerlik, yurtdışı eğitim, yurtdışı görev ve uzun süreli sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalık sebebiyle, eğitime devam edemeyen öğrenciler ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri, söz konusu Kanun uyarınca kadın memura doğum yapması halinde verilen ücretsiz izinler ve zorunlu askerlikte geçen süreler öğrencilerin azami sürelerine eklenir.

(12) Onuncu fıkrada belirtilen haller dışında, kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Yeterlik/tez aşamasında iseler danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler öğrenim süresine dâhil edilir, ancak tez döneminde geçirilmesi gereken asgari süreye dahil edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam 27 krediden az olmamak koşulu ile en az dokuz ders ve seminer için toplam 60 AKTS, uzmanlık alan dersi ve diğer faaliyetleri ile birlikte yüksek lisans tezi için 60 AKTS olmak üzere toplamda en az 120 AKTS’den oluşur.

(3) Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Öğrenciler, diğer üniversitelere bağlı enstitülerden danışmanın ve EABD’nın uygun görüşü EYK’nın kararı ile ders alabilirler. Bu kapsamda aldığı dersler öğrencinin ders yükünden sayılır. Diğer üniversitelerin lisansüstü eğitim ve öğretim öğrencileri talepleri durumunda ilgili EABD’nın uygun görüşü ve EYK’nın onayı ile Enstitümüzde okutulmakta olan dersleri alabilirler.

(6) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Enstitüde bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda, hangilerinin öğrencinin ders yükünden sayılacağı, ilgili EABD’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile belirlenir.

(7) Akademik takvimde belirtilen sürelerde, ders değişikliği, ders ekleme ve ders çıkarma işlemleri yapılabilir.

Süre

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi en az dört, en fazla altı yarıyıldır. Altı yarıyılın sonunda kredili derslerini, seminerini ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayamayan öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir.

(2) Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını azami üç yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanın ve ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilir. Bu süre zarfında da tez savunmasına giremeyen veya başarısız olan öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans tez konusu, kredili dersler ile seminer çalışmasının başarıyla tamamlanmasından sonra, gerekçesi ile birlikte en geç takip eden eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar danışmanın teklifi, EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile kabul edilir.

(2) Tez önerisi konusu itibarı ile Etik Kurul onayı gerektiriyorsa, ilgili onay alındıktan sonra EYK’ya sunulur.

(3) Tez konusu, danışmanın teklifi, EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile değiştirilebilir. Tez konusu değişikliğine gidilmesinden dolayı ek süre verilmez.

(4) Azami öğrenim süresi içerisinde tez önerisini vermeyen veya tez önerisi kabul edilmeyen öğrenciye 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 26 – (1) Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir.

(2) Tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimleri yer alır.

(3) Tez savunma toplantıları, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezi, akademik takvimde belirtilen sürede, ciltlenmemiş altı kopya olarak, danışmanının hazırladığı tez teslim raporuyla birlikte EABD’ye teslim eder. EABD tezleri ve jüri öneri formunu yazı ile Enstitüye bildirir.

(4) Yüksek lisans tezi savunma tarihi, tez önerisinin kabul tarihinden itibaren iki yarıyıldan daha az olamaz.

(5) Yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi EABDAK’nın kararı ile Enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK’nın onayı ile yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi kesinleşir. EYK’nın karar tarihinden itibaren öğrenci en geç bir ay içinde tez savunma sınavına alınır. Tez savunma sınavı süresi en az 45, en çok 90 dakikadır.

(6) Yüksek lisans tez savunma jürileri en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dahil en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(7) Tezini teslim eden öğrenci tezini jüri önünde sözlü olarak sunmak zorundadır. Azami öğrenim süresi dışında bir mazereti olmadan tezini teslim etmeyen öğrenciye 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararı verir. Ret veya düzeltme kararları gerekçeli olur. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(9) Tez savunma sınavına, geçerli bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını kaybeder.

(10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini, zorunlu haller dışında, aynı jüri önünde yeniden savunur.

Yüksek lisans diploması

MADDE 27 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanmış yüksek lisans tezinin ciltlenmiş dört kopyasını ve bir CD’sini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi de şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye, “Yüksek Lisans Diploması” verilir.

(2) Yüksek lisans diploması, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 ders olmak üzere toplam 60 AKTS ve diğer faaliyetleri ile birlikte dönem projesi için 60 AKTS olmak üzere toplamda en az 120 AKTS’den oluşur. Dönem projesi dersi, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda, dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) İlgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

Süre

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az üç en fazla altı yarıyıldır. Bu süreleri aşan öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az 10 ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez çalışması ve yayın/bildiri şartlarından toplam 240 AKTS ve en az dört yıllık lisans derecesi ile bütünleştirilmiş doktora programına kabul edilmiş öğrenciler için toplam 42 krediden az olmamak koşulu ile en az 14 ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez çalışması ve yayın/bildiri şartlarından toplam 300 AKTS’den oluşur. En az iki adet seminerini Enstitüye teslim etmeyen öğrenci, yeterlik sınavına giremez.

(3) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Öğrencinin, bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, Enstitüde bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin öğrencinin ders yükünden sayılacağı, ilgili EABDAK’nın önerisi EYK’nın onayı ile belirlenir.

(5) Öğrenciler diğer üniversitelere bağlı enstitülerden danışmanın ve EABD’nın uygun görüşü ve EYK’nın kararı ile ders alabilirler. Bu kapsamda aldığı dersler, öğrencinin ders yükünden sayılır.

(6) Başka üniversitelerin lisansüstü eğitim öğrencileri, talepleri durumunda ilgili EABD’nın uygun görüşü ve EYK’nın onayı ile Enstitümüzde okutulmakta olan dersleri alabilirler.

(7) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders çıkarma işlemleri yapılabilir.

(8) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre

MADDE 32 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Doktora programını tamamlama süresi üç yıldan az ve tez hazırlama süresi de bir yıldan az olamaz. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir. Ancak bir öğrencinin doktora öğrenim süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz yarıyıldan az olamaz. Bu sürenin, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde en az iki, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise en az dört yarıyılı tez hazırlama süresi olarak kullanılmış olması gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 33 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin alanıyla ilgili temel bilgilere ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Yeterlik sınavları, ekim-kasım ve mart-nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez EYK’nın belirleyeceği tarihlerde yapılır.

(3) Ders aşamasını tamamlayan ve EYK’nın belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler, yeterlik sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi/enstitü yönetim kurulu tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite/Enstitü yönetim kurulu, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla doktora yeterlik jürilerini, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dahil, beş asıl ve ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesini de yedek üye olarak görevlendirir.

(5) Yeterlik sınavı, dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlarda “başarılı” veya “başarısız” olduğuna, salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında, aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir.

(8) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, öğrenimi devam ederken aynı programın yüksek lisans programına geçebilir. Disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler de ilişiği kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmak şartı ile aynı programın yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile, bir ay içinde bir TİK oluşturulur.

(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. Eğer varsa, ikinci danışman da komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlığı önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi,

gerekir.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu isteme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak ile haziran ayları ve temmuz ile aralık ayları arasında birer defa olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, her tez izleme toplantısı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 36 – (1) Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir.

(2) Tezin iç kapağında tez danışmanı ve diğer tez jüri üyelerinin isimleri yer alır. Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Son TİK raporunun Enstitüye tesliminden en az iki ay sonra, EYK tarafından tez savunma sınavı için tarih verilir. Öğrencinin istemesi ve danışmanın uygun görüşü ve EYK’nın onayı ile doktora tezi YÖK tarafından kabul edilmiş olan yabancı dillerde de yazılabilir.

(3) Doktora tez jürisi, ilgili EABD başkanlığının önerisi üzerine, üçü öğrencinin TİK’inde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesi asıl ve ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesi de yedek üye olarak EYK tarafından atanır.

(4) Öğrencinin doktora çalışma alanı ile ilgili, programa kayıt olduğu tarihten sonra olmak üzere, tez başlığı hariç, en az bir adet bilimsel makalesinin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş olması veya bir ulusal veya uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda bildiri olarak kabul edilmiş ya da sunulmuş olması, tez savunmasına girme şartı olarak aranır.

(5) Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek üzere doktora tezini Enstitüye teslim eder. Biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Bu süre 60-120 dakikadır. Tez savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, EABD tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini, aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme kararı verilen ancak yeniden yapılan savunma sonunda da tezi reddedilen öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için ayrıca kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın, öğrencilik statüsü devam eder.

Doktora diploması

MADDE 37 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanmış doktora tezinin ciltlenmiş altı kopyasını ve bir CD’sini tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi de şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye, “Doktora Diploması” verilir.

(2) Doktora diploması, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ulusal ve Uluslararası Ortak Lisansüstü Programlar

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Bu programların amacı; lisansüstü öğretim enstitülerinin anabilim dallarının ulusal ve uluslararası kapsama dâhil yükseköğretim kurumları ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak ortak programlar tesis etmek, iki kuruluşun akademik işbirliğini ve etkileşimini sağlamak ve programa katılan öğrencilerin ulusal ve uluslararası rekabete açık, girişimci bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Ortak programın başlatılması

MADDE 39 – (1) Ortak programlar; YÖK tarafından hazırlanan, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ve/veya 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile kendi özel koşullarını gözeten ortak bir protokolün hazırlanması ve Enstitü, Senato ve YÖK’ün onayı ile uygulamaya konulur.

(2) Ortak programlar, yüksek lisans ve doktora olmak üzere her iki düzeyde açılabilir.

(3) Ortak programa yönelik kontenjanlar, ilgili anabilim dalları tarafından önceden ayrı olarak belirlenir ve Enstitü tarafından ilan edilir.

Öğrenci kabulü

MADDE 40 – (1) Ortak programa kabul edilecek lisansüstü öğrencilerin, her iki kurum/kuruluşun asgari kabul koşullarını sağlamaları gerekir.

(2) Uluslararası ortak programlara kabul edilecek öğrencilerin başvurularında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden en az birinden yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir. Dil seviyesini tespit eden TOEFL gibi uluslararası bir dil sınavı ile bu sınavda alınması gerekli asgari puan protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programa, Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde aranacak koşullar, ortak program protokolünde belirtilir.

(4) Uluslararası ortak programlara kabul edilen öğrenciler, yabancı ülkede eğitim görmek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdür. Vize başvurularında, ortak program yürüten kurumların program koordinatörleri öğrencilere yardımcı olur.

Eğitim öğretim ücreti

MADDE 41 – (1) Uluslararası ortak lisansüstü programlara kabul edilen Türk öğrencilerden alınacak katkı payları, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki öğrencilerden alınacak yurt içi öğretim ücretinin beş katı, Türkiye’den başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için sekiz katından fazla olmamak üzere Üniversitenin önerisi ile YÖK tarafından belirlenir. Uluslararası ortak programa dâhil öğrencinin, öğretim katkı payının öğrenim süresi içerisinde hangi kuruma ödeneceği ortak protokolde belirtilir.

(2) Ulusal ortak lisansüstü programlarda öğretim ücreti, ilgili mevzuat hükümlerine göre alınır, uygulanır ve ücretin hangi üniversiteye ödeneceği protokolde belirtilir.

Öğretim ücretini ödeme usulü

MADDE 42 – (1) Öğretim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit, eğitim-öğretim yılı başında kayıt ve kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenilenirken ödenir.

Eğitim-öğretim

MADDE 43 – (1) Ulusal düzeyde yürütülen ortak lisansüstü programlarda eğitim ve öğretime yönelik hususlar, YÖK ile her iki üniversitenin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde önceden protokolde yer alır.

(2) Ulusal ortak programa dahil öğrenci için, ilgili üniversitelerden birinden danışman atanması gerekir.

(3) Uluslararası ortak programa dahil öğrenci için, her iki kurumdan ayrı ayrı olmak üzere iki danışman öğretim üyesi atanır.

(4) Uluslararası ortak yüksek lisans ve doktora programlarının süreleri, Türkiye’deki üniversitelerin benzer programlarının sürelerinden daha az olmaz. Bu süreler, yüksek lisans için en az dört, doktora için en az altı yarıyıldır. Ortak programın, ilgili üniversitelerde geçirilecek asgari süreleri ve bu sürelerin geçirileceği dönemler ile toplam süre, protokolde belirtilir. Toplam öğretim süresinin en az 1/3’ünün kurumlardan birinde gerçekleştirilmesi zorunludur.

(5) Uluslararası programa kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl 30 AKTS almak zorundadır.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 44 – (1) Ortak programlarda; tez sınavının kurumlardan birinde yapılması gerekir. Ancak sınav esnasında, varsa her iki danışmanın da jüride yer alması zorunludur.

(2) Tezin yazımı, jüri oluşumu, tez sınavının şekli ve benzeri konular ile akademik başarısızlık ve başka bir nedenle ortak programın feshi halinde yapılacak işlemlerle ilgili hususlar protokolde belirtilir.

(3) Uluslararası ortak programda, her iki üniversitenin akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, her iki üniversiteden bir tane olmak üzere, iki ayrı diploma veya her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler, protokollerde açıkça yer alır.

(4) Ulusal ortak lisansüstü programlarda her iki kurumun akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir.

İzin ve disiplin

MADDE 45 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşuluyla öğrenciye, her iki tarafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre, azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılacak toplam izin süresi, normal öğretim süresinin yarısından fazla olamaz.

(2) Öğrenciler, disiplin yönünden, eğitim için bulundukları kurumun ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Yatay geçiş

MADDE 46 – (1) Bir uluslararası ortak programa kabul edilmiş olmak, öğrenciye, Türkiye veya diğer ülkedeki üniversitenin bir başka programına veya çift diplomaya yönelik diğer programlarına yatay geçiş hakkı vermez. Bir uluslararası ortak programdan başka bir programa veya başka bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, taraf kurumların yatay geçişle ilgili mevzuatına uygun şekilde yapılır.

Programların izlenmesi, denetimi ve müfredatı

MADDE 47 – (1) Uluslararası ortak programın izlenmesi ve denetlenmesinde, Enstitü yetkilidir.

(2) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan dersler, laboratuvar, uygulama, seminer, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile programı yürüten üniversiteler arasındaki bölüşümü, iki üniversitenin imzalayacağı protokolde belirtilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer üniversitelerin araştırma görevlilerini yetiştirme

MADDE 48 – (1) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknolojileri adına Üniversitede yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya ileri teknoloji enstitüsünün bilimsel araştırma projeleri bütçesinden ve/veya bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.

(2) Bu araştırma görevlileri ile ilgili işlemler; 23/5/1997 tarihli ve 22997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Tebligat

MADDE 49 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine yapılır. Öğrenci, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararı ile adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve EYK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 51 – (1) 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 26 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 28 inci maddesinin ikinci fıkrası, 31 inci maddesinin ikinci fıkrası, 36 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından önce kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.