8 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29289

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (YÇUAM): İstanbul Aydın Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Eğitim/Öğretim kalitesini iyileştirme konusunda araştırmalar yapmak.

b) Yükseköğretim konusunda geçerli/güncel kalite standartlarını incelemek, performans ölçütlerini değerlendirmek ve ülkemiz gereklerine uygun standartlar ve ölçütler geliştirmek konusunda çalışmalar yapmak.

c) Yükseköğretimde ar-ge çalışmaları için gerekli ortamla ilgili değerlendirmeler yapmak ve uygulanabilir modeller geliştirmek.

ç) Bologna süreci ve akreditasyon uygulamalarının yükseköğretim üzerindeki etkilerini incelemek ve bu konuda araştırmalar yapmak.

d) Üniversitelerin mukayese edilebilmelerine yönelik gerçekçi modeller geliştirmek.

e) Üniversite sanayi işbirliğine yönelik kolaylaştırıcılık yapmak.

f) Kamu ile işbirliğini geliştirme konusunda kolaylaştırıcılık yapmak.

g) Üniversitedeki eğitim ve araştırmalara katkıda bulunan akademisyenlere ödül vermek.

ğ) Yükseköğretim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası programlar hazırlamak; dersler vermek ve seminer, sempozyum, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenlemek, bilimsel incelemeler yapmak ve bulguları yorumlamak, disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve uygulamalar yapmak ve bilgi üretmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Üniversitenin akademik birimlerinin de katkısıyla Merkezin ilgi alanına giren konularda ortak çalışmalar yürütmek.

b) Merkez bünyesinde yapılacak çalışmalar için, gerektiğinde, Üniversite içinden ve dışından akademisyenlerden ve ilgili kamu ve özel kurum/kuruluşlardan konu ile ilgili kişilerden çalışma birimleri oluşturmak.

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda sertifika, kurs ve benzeri programlar düzenlemek.

ç) Yapılan tüm çalışmaları Türkçe ve yabancı dillerde yayınlamak ve tüm paydaşlarla paylaşmak.

d) Merkeze ait süreli yayınlar hazırlamak.

e) Yükseköğretim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası programlar hazırlamak; dersler vermek ve seminer, sempozyum, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenlemek.

f) İstekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde, diğer üniversiteler, kamu ve özel sektör kurum/kuruluşları ile işbirliği yapmak.

ğ) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları içinden üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, Başkanın onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından; Müdür dâhil görevlendirilen beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Müdür ihtiyaç halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek, Rektörlük kanalı ile Mütevelli Heyetine sunmak ve onaylananları yürütmek.

b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek.

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Müdürlüğe sunmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdürlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıllığına seçilir. Danışma Kurulu en fazla on beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için Müdürlüğe değerlendirmelerini aktarmak.

b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdürlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.