8 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29289

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BİLİM, TEKNOLOJİ, MATEMATİK

 EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (STEM): İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) STEM ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve diğer üniversitelerin STEM konusunda işbirliği yapması için ulusal bir çatı oluşturmak.

b) İlköğretim ve ortaöğretim seviyeleri için araştırma, geliştirme ve proje çalışmaları gerçekleştirmek ve elde edilen verileri değerlendirerek STEM tabanlı yeni eğitim modelleri ortaya koymak ve bu modellere uygun program oluşturmak, oluşturulan programların ulusal programa entegre edilmesini sağlamak.

c) STEM alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası programlar hazırlamak; dersler vermek ve seminer, sempozyum, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenlemek.

ç) Üniversitede ve ulusal platformda bilim merkezlerinin ve müzelerinin kurulmasına öncülük etmek, planlamasını gerçekleştirmek, danışmanlık yapmak ve bilim merkezlerinin STEM eğitim programlarını hazırlamak.

d) Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin STEM becerilerini artırmak için faaliyetlerde bulunmak.

e) STEM alanlarında Dünyada yapılan çalışmaları takip etmek, araştırmak ve değerlendirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) STEM alanlarında araştırma projeleri gerçekleştirmek.

b) Uluslararası STEM eğitimini araştırmak, izlemek ve değerlendirmek.

c) STEM alanlarında disiplinler arası yüksek nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek ve raporlamak.

ç) STEM alanında veri tabanlı eğitim politikaları ve stratejileri geliştirmek.

d) STEM tabanlı yeni eğitim modelleri ortaya koymak ve bu modellere uygun program oluşturmak, oluşturulan programların ulusal programa entegre edilmesini sağlamak.

e) İlkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim seviyelerinde STEM eğitimi ile ilgili kongreler düzenlemek; araştırma, geliştirme, seminer, konferans, çalıştay çalışmalarında bulunmak.

f) Öğretmenlere STEM eğitimi ile ilgili çeşitli programlar düzenlemek ve sertifikalandırmak.

g) Normal ve üstün yetenekli öğrencilere STEM eğitimi vermek.

ğ) STEM alanında yetenekli bireylerin tespit edilmesi için çalışmalar yürütmek ve özel STEM programları oluşturmak.

h) Türkiye’deki STEM çalışmaları ve bunları gerçekleştiren kuruluşlar için ulusal bir çatı görevi üstlenmek.

ı) Bilim merkezlerinin ve müzelerinin kurulmasına öncülük etmek, planlamasını gerçekleştirmek, danışmanlık yapmak ve bilim merkezlerinin STEM eğitim programlarını hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları içinden üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, Başkanın onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden biri Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi de üç yıldır. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün önerisi, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından; Müdür dâhil görevlendirilen beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Müdür ihtiyaç halinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmek, Rektörlük kanalı ile Mütevelli Heyetine sunmak ve onaylananları yürütmek.

b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve çalışmaları değerlendirmek.

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik esasları tespit ederek Müdürlüğe sunmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Müdürlüğe sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıllığına seçilir. Danışma Kurulu en fazla on beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için Müdürlüğe değerlendirmelerini aktarmak,

b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdürlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.