7 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29288

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DENETÇİLERİN GÖREV,

YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-TD01)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (SHY-TD01)’in geçici birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce teknik denetçi olarak görevlendirilmiş personel, 6/3/2016 tarihine kadar 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yabancı dil koşulunu sağlar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 6/3/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2013

28579