7 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29288

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

OLAĞANDIŞI RİSKLER YÖNETİM MERKEZLERİ ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2013 tarihli ve 28863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) Özellik arz eden risk: Müsteşarlıkça teminat bulunmasında fiyat veya kapasite bakımından sorun olduğu tespit edilen risk,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “nükleer riskler gibi”  ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/12/2013

28863