7 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29288

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

GÜVENCE HESABI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2007 tarihli ve 26594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvence Hesabı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yönetim Komitesi aşağıdaki şekilde belirlenen altı üyeden oluşur:

a) Hayat dışı sigorta gruplarında faaliyet gösteren şirketlerin genel müdür sıfatını haiz personeli arasından Birlik Hayat Dışı Yönetim Komitesince seçilecek iki üye.

b) Birlik Yönetim Kurulunca seçilecek genel müdür sıfatını haiz bir üye.

c) Zorunlu sigortalarda faaliyet ruhsatı bulunan Birlik Yönetim Kurulu ve Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyesi olmayan hayat dışı sigorta gruplarında faaliyet gösteren şirketlerce bildirilecek genel müdür sıfatını haiz adaylar arasından Müsteşarlıkça belirlenecek iki üye.

ç) Müsteşarlık temsilcisi.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Hesabın mevcutları, 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesinde Müsteşarlık tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yönetim Komitesinin teşkili

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Yönetim Komitesi üyelerinden bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlara sahip olanların üyelikleri devam eder, söz konusu şartlara sahip olmayan üyelerin yerine bu maddenin yayımından itibaren bir ay içerisinde görevlendirme yapılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/7/2007

26594

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/6/2009

27263

2-

5/3/2013

28578