7 Mart 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29288

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS): Kurum tarafından elektronik ortamda oluşturulan, denetçi ve denetim kuruluşlarının yetkilendirme ve resmi sicil işlemlerinin yürütüldüğü, uygulamalı mesleki eğitimlere ilişkin her türlü bilginin alındığı, kayıt, tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli bir şekilde depolandığı veri tabanlarından oluşan bilgi işlem sistemini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitimin başlaması ve sona ermesi

MADDE 9 – (1) Eğitim, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi şartıyla, hizmet akdinde yer alan işe başlama tarihinde başlar.

(2) Eğitimin dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet sözleşmesi şeklindeki bir akit ile denetim çalışmalarına katılarak yapılması halinde, eğitim, sözleşmenin bildirim tarihinde başlar.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sözleşmelerin feshedilmesi veya herhangi bir şekilde sona ermesi halinde sözleşmenin sona erdiği tarih, yanında eğitim alınan denetçi ya da denetim kuruluşu tarafından on gün içinde Kuruma bildirilir.

(4) Denetçi yardımcısının eğitim dönemi işlemlerine ait belge ve bilgiler EYBİS’teki sayfasında saklanır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Eğitimler, denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda, bağımsız denetim alanında bilgi birikimine ve deneyime sahip denetçi refakatinde yapılır.

(2) Denetçiler, denetçi yardımcılarını denetimlerin her bir aşamasında görevlendirmek, müşterileriyle olan görüşmelerde yanlarında bulundurmak, onların çalışmalarına nezaret etmek ve hazırladıkları çalışma kâğıtlarını incelemek gibi konularda yükümlüdürler.

(3) Eğitimlerde denetçi yardımcılarına mesleğin gerekleri ve incelikleri ayrıntılı olarak öğretilir ve mesleki mevzuat bilgileri geliştirilir. Eğitimler bilgi işlem teknolojileri ile kişisel ve mesleki gelişim konularını da içerir.

(4) Denetçi yardımcılarının, finansal tablo denetiminde fiilen görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmeleri sağlanır.

(5) Eğitimin yürütülmesi esnasında;

a) Denetçi yardımcılarının, ikinci fıkrada belirtilen işlerde görevlendirilmemesi,

b) Genel ahlaka ve mesleki etik kurallarına aykırı davranışlarda bulunulması,

hallerinin tespitinde eğitim veren denetçiler hakkında eğitim verme yasağı uygulanır. Bu yasak EYBİS’e de işlenerek takip edilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Denetçi yardımcılarının eğitimine ilişkin olarak Kurumca istenen tüm bilgi ve belgeler en geç on gün içinde Kuruma bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip olan veya sınav şartını, Kurumun veya Yönetmeliğin yayımından önce kamu kurumlarının yaptığı bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlarda başarılı olarak sağlayan meslek mensuplarından Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi uyarınca 31/12/2014 tarihine kadar Kuruma müracaatta bulunanların yetkilendirilmelerinde, Tebliğin geçici 1 inci maddesinde belirlenen süreler eğitim süreleri olarak dikkate alınır. Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile sınav şartını Kurumun veya Yönetmeliğin yayımından önce kamu kurumlarının yaptığı bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlarda başarılı olarak sağlamaları nedeniyle yetkilendirilecek olan meslek mensupları bu süreleri, denetim kuruluşları veya denetçiler yanında, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik ve vergi denetimi hizmetlerinde bulunanların yanında ve aynı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca denetim yetkisini aldıktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen görev alarak geçirdiklerini belgelemeleri halinde Yönetmelikte öngörülen eğitim şartını sağlamış olurlar.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce, denetim faaliyetinde bulunmak üzere kamu kurumlarından yetki almış olan denetim kuruluşları ya da denetçilerin yanında denetçi yardımcısı olarak çalışmaya başlayıp, çalışmaları halen devam etmekte olanlarda eğitime başlama tarihi, çalışmaya başladığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirim tarihidir.

(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında düzenlendiği şekilde, devam eden eğitim çalışmalarında, kanaat getirici belge ile tevsik edilen belgenin tarihi eğitime başlama tarihi olarak dikkate alınır.”

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2013

28539