6 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29287 (Mükerrer)

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 24/2/2015

Karar No  : 2015/4

Konu         : 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Yüksek Planlama Kurulunca;

Kalkınma Bakanlığının 30/12/2014 tarihli ve 7423 sayılı yazısı dikkate alınarak; Kalkınma Bakanlığının koordinatörlüğünde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel kesim kuruluşları ile kişilerden alınan görüşler doğrultusunda hazırlanan ekli “2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı