6 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29287

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TÜV TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM-2012/10)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM-2015/16)

MADDE 1 – 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2012/10)’in 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 1/A maddesi eklenmiştir.

“MADDE 1/A – (1) TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) ile Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT) kapsamında, akreditasyon süresinin bitim tarihi olan 14/2/2015 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihler arasında adı geçen Yönetmelikler kapsamındaki onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur. Yenilenen akreditasyon dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir sonraki gün itibarıyla onaylanmış kuruluş olarak görev yapmaya devam eder.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.