6 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29287

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE TOPLUM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kadir Has Üniversitesi Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kadir Has Üniversitesi Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kadir Has Üniversitesi Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyeti: Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Proje Grupları: Merkez Proje Gruplarını,

e) Rektör: Kadir Has Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Kadir Has Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları;

a) Kent altyapılarıyla ilgili teknolojilerdeki uygulamaları araştırmak ve geliştirmek,

b) Çok disiplinli kent mühendisliği teknikleri geliştirmek,

c) Teknolojik ve toplumsal araştırma yapmak, sonuçlarını bilişim endüstrisine, kent yönetimine sunmak,

ç) Lojistik, ulaşım, haberleşme, enerji, çevre, kent sağlığı ve emniyeti, sayısal alanda fikri mülkiyet ve ceza hukuku, başlıklarını içeren programlarını; özellikle şehir mühendisliği alanında yüksek lisans programları geliştirmek,

d) Teknolojik, yönetsel, bilişsel, hukuki, sosyal ve ekonomik araştırmalar yapmak. Bilişim, genetik, nanoteknoloji ve enerji gibi yeni gelişen teknolojilerin insan, toplum ve çevre üzerinde etkileri ile ortaya çıkardığı hukuki sorunları araştırarak, inceleme ve değerlendirmeye tabi tutmak ve çözüm önerileri geliştirmek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyet gösterir.

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak,

b) Üniversitenin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve diğer birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

c) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak,

ç) Kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,

d) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak,

e) Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Merkez Birimleri,

d) Proje Grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi Müdür Yardımcısı seçer. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet dört aydan fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.

b) Merkezin ve Merkeze bağlı Proje Gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve aşağıdaki birimlerden Rektör tarafından görevlendirilen beş kişiden oluşur:

a) Fakültelerin Merkez amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan öğretim üyeleri arasından  Fakülte Yönetim Kurulunca veya Fakülte Kurulu/Dekan tarafından seçilecek birer üye.

b) Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Enformatik Enstitüleri ve Yüksekokulların Yönetim Kurullarınca seçilecek aynı nitelikteki birer üye.

(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir defa üyelerin salt çoğunluğu ile toplanarak aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür.

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Proje Gruplarının kuruluş ve çalışmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek,

c) Üniversitede Fakülte ve Yüksekokul bölümleri arasında (disiplinlerarası) işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,

ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

e) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak,

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

g) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Sürekli Eğitim Merkezine bildirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, gerek görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan, Merkez amacı doğrultusunda çalışma yapan kişi ve kurum temsilcilerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kurulu toplantılarında çoğunluk aranmaz.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 13 – (1) Araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama Merkez Birimleri ve Proje Grupları kurulabilir. Merkez Birimleri ve Proje Gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

(2) Merkez Birimlerde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmeleri veya atanmaları Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 7/12/2009 tarihli ve 27425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Kadir Has Üniversitesi Teknoloji ve Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.