6 Mart 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29287

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı Üniversitenin eğitimini verdiği ve araştırma yaptığı akademik programlar dışında, ihtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim desteği vermek, eğitim programları ve araştırma geliştirme faaliyetleri düzenlemek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda; kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar, öğretim materyali hazırlar ve sınav hizmetlerine destek sağlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler ve konferanslar düzenler, uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme danışmanlık hizmeti hariç danışmanlık ve proje ile personel belgelendirme, ürün belgelendirme, sistem belgelendirme, deney, kalibrasyon ve tıbbi laboratuvar gibi uygunluk değerlendirmesi için belgelendirme hizmetlerini sunar, her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetleri düzenler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/9/2013

28770