5 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29286

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ

BİRLİĞİ-KALİTE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİNİN

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2010-06)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2015-04)

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-06)’in isminde ve Tebliğ metninde geçen “Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cyberpark Dilek Binası 1605. Cadde Bilkent/ANKARA adresinde yerleşik Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.