5 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29286

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ

ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2005 tarihli ve 25796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“Delege: Oda Genel Kurul Delegesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 13 – Oda Genel Kurulu, Odanın en üst ve en yetkili karar organıdır ve delege sistemine göre oluşur.

Oda Genel Kurulu, Odanın doğal delegelerinin ve Odaya kayıtlı asil üyelerden seçilen delegelerin katılımlarıyla, iki yılda bir Birlik Genel Kurulundan en az bir ay önce, Ankara’da Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır.

Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının asil üyeleri ile Birlik Genel Kurulunda seçilen Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarının Oda mensubu asıl üyeleri Genel Kurulun doğal delegeleridir.

Oda Genel Kuruluna seçilecek delegeler, Şube Genel Kurullarında, şubelerin dışında kalan iller için ise Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği il veya illerden oluşan bölgelerde ve her bölge için yine Oda Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir ilde, görevlendirdiği Oda gözlemcisi nezaretinde ve Şube Genel Kurulu esaslarına uygun olarak yapılacak seçimlerle belirlenir.

Doğal delegeler hariç, seçilecek delege sayıları, her şube ya da seçim bölgesindeki, üyelerin toplamının yüzde yedisi (%7) oranında eşit sayıda asıl ve yedek delege şeklinde belirlenir. Sayının hesabında kesirler tam olarak alınır. Oda Genel Kurulu delegeleri Genel Kuruldan bir önceki yıl sonu itibariyle, Oda üye sayısına göre hesaplanır.

Üyelerin ikamet ve iş adreslerinin ayrı şube ya da bölgelerde olması durumunda üyenin, işyeri adresi esas alınır.

Genel Kurulun gündem ve konuları göz önünde bulundurularak, görüşmelerin cumartesi akşamına kadar tamamlanması ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde toplantı tarihinin saptanması zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Oda Genel Kurulu, delege tam sayısının yarısının bir fazlası ile toplanır. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın, en erken bir hafta sonra yapılır. Bu toplantıya katılan delege sayısı; Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri, TMMOB Yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile Yüksek Onur ve Birlik Denetleme Kurulu aday sayısının iki katından az olamaz.

Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce, Genel Kurula katılacak delegelerin, Oda Yönetim Kurulu tarafından üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının yerini, gününü, saatini, gündemini ve ilk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde, ikinci toplantıya ilişkin konuları belirten bir yazı ile birlikte, görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir. Hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Oda’nın ve TMMOB’nin ilan yerlerinde üç gün süreyle asılarak duyurulur. Askı süresince istifa başvuruları Oda Yönetim Kurulu aracılığıyla ya da doğrudan hakime yapılır. Asil delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir. Yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç gün içinde Oda Yönetim Kurulu Genel Kurulu delegelere bildirir ve toplantı yeri, tarihi ve gündemini en az onbeş gün önce günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan eder.

Oda Yönetim Kurulu; toplantı yeter sayısının sağlanamaması ya da Genel Kurul toplantısının düzenli bir biçimde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce, Genel Kurulu ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on gün önce delegelere duyurur ve günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “üyelerin” ibaresi “delegelerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 – Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listesinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının gösterilmesi zorunludur. Listede adı bulunmayan delege oy kullanamaz.

Oda organ ve delege seçimleri sırasında T.C. Kimlik Numarası içeren Oda kimliği veya resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları kullanılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “katılanların” ibaresi “katılan delegelerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oda Olağanüstü Genel Kurulu, karar tarihinden itibaren bir ay içinde Oda Genel Kurul delegeleri ile toplanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “üyelerin” ibaresi “delegelerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “üyeleri” ibaresi “delegeleri”, “üyelere” ibaresi “delegelere” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (y) bendinin başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Şube Genel Kurullarında seçilecek delege sayılarını şubelere bildirmek.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bir üye, yalnızca bağlı olduğu Şubenin Genel Kuruluna katılabilir, Oda ve Şubeler Genel Kurul sürecinde yapılacak delegasyon seçimlerinden sadece birinde oy kullanabilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 52 – Şubelerin Genel Kurul gündemine aşağıdaki maddelerin konulması zorunludur:

a) Başkanlık Divanı seçimi,

b) Şube Yönetim Kurulu çalışma raporu ve mali raporun okunması ve görüşülmesi, Şube Yönetim Kurulunun aklanması,

c) Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesi, adayların Oda sicil numarasına göre küçükten büyük numaraya doğru sıralanması ve Genel Kurula duyurulması,

ç) Oda Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda, Oda Genel Kurul delegelerinin asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

d) Seçimler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 54 – Şube Genel Kurullarında bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilen üye listelerinin imzalanması yoluyla alınmış, Genel Kurul giriş kartının veya Oda kimliğinin gösterilmesi zorunludur. Organ ve delege seçimlerinde T.C. Kimlik Numarası içeren Oda kimlik kartı veya resmi kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartları da kullanılabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

“d) Oda Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda, Oda Genel Kurulu asıl ve yedek delege adaylarını belirlemek, duyurmak ve seçmek.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Şube Genel Kurulunda alınan kararları uygulamak, Oda Genel Kuruluna katılacak şube delegelerini Odaya sunmak, Odanın amaçlarının gerçekleşmesine çalışmak ve bu doğrultuda her türlü girişimde bulunmak,”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “TMMOB Genel Kurulu Oda Delegelerine,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Oda Genel Kurulu Delegelerine,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin başına “Delege” ibaresi ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Delege seçimlerinde; delegeliğe aday asil ve yedek üyelerin sicil numaralarına göre sıralandığı ortak oy pusulaları kullanılır. Asıl ve yedek adaylar için ayrı ortak oy pusulaları hazırlanır. Oy verme işlemi aday isimlerinin yanına işaret konularak yapılır. Seçilecek asil ve yedek üye kadar adaydan fazla işaretlenmiş olan oy pusulaları geçersizdir. Oy sayımında asil ve yedek üyeler, ayrı ayrı aldıkları oy sayısına göre sıralanır. Eşit oy alanlardan oda sicil numarası küçük olan seçilmiş sayılır. Delege seçimlerinde basılı aday listeleri kullanılabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.