5 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29286

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ARŞİV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/1990 tarihli ve 20395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurulu Arşiv Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.