5 Mart 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29286

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ-KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ İKTİSADİ

İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-03)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-06)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-03)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2055 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan ve Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çınar Sokak No:3 Demir Plaza Kat:5 34805 Kavacık/İSTANBUL adresinde bulunan Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.