4 Mart 2015 Tarihli ve 29285 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6632      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Personelin Belirli Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

––  Dışişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

––  Sivas İli İmranlı İlçesi Çandır Köyünün Aynı İlin Zara İlçesine Bağlanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

––  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Ahi Evran Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Ege Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

––  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/19)

––  Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/28)

––  Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 42) Parasal Sınırlar ve Oranlar

––  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/2/2015 Tarihli ve 2015/12 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

––  Anayasa Mahkemesinin 16/1/2014 Tarihli ve E: 2013/77, K: 2014/4 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 11/9/2014 Tarihli ve E: 2014/76, K: 2014/142 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 22/10/2014 Tarihli ve E: 2014/154, K: 2014/159 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 22/10/2014 Tarihli ve E: 2014/94, K: 2014/160 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 Tarihli ve E: 2014/35, K: 2014/173 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 24/11/2014 Tarihli ve E: 2014/178, K: 2014/178 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2014/181, K: 2014/179 Sayılı Kararı

––  Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2014/99, K: 2014/181 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri