4 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29285

YÖNETMELİK

Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, organları ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Ahi Evran Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) İŞKUR: Türkiye İş Kurumunu,

c) Merkez: Ahi Evran Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Ahi Evran Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Ahi Evran Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğrencilere liderlik, motivasyon, takım çalışması yapma becerilerini kazandırmak.

b) Öğrencilere eğitim-öğretim sürecinde ders seçimi, bilgisayar ve yabancı dil becerilerini arttırma konularında yardım etmek.

c) İş yeri yöneticileri ile öğrencileri bir araya getirerek, öğrencilerin istihdam olanaklarını arttırmak.

ç) Kariyer fuarları düzenlemek.

d) İş seçimi ve eğilim belirleme çabalarını lisans öğretimi süresince sürdürmek.

e) Mezuniyet sonrası öğrencileri bilgileri dâhilinde izlemek.

f) Öğrencileri lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına yönlendirmek.

g) Mezun öğrencilere iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri ve etkili iletişim becerileri konularında yardımcı olmak.

ğ) Merkezde yapılan çalışmaların sonuçlarını kurum ve kuruluşlarla paylaşarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.

h) Staj ve iş imkânları hakkında öğrencilerin faydalanabileceği bir ilan havuzu oluşturarak işverenlerin kullanımına sunmak ve staj ve yarı zamanlı iş olanakları ile iş hayatını yerinde tanımalarını sağlamak.

ı) Öğrencilerle düzenli görüşmeler yaparak bütün öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini belirlemek, bu amaçla ilgi testleri, mesleki eğilim testleri, genel yetenek testleri ve benzeri uygulamalar yapmak.

i) Öğrenci ve mezunlara yönelik insan kaynakları veri tabanı oluşturmak.

j) Öğrenci ve mezunlar için kariyer imkânlarını araştırmak, mezunlarının istihdam alanına giren işletmelerin ve kuruluşların adres ve genel bilgilerinin bulunduğu envanter oluşturmak ve bunları düzenli olarak güncellemek.

k) Başarılı meslek sahipleri ve uzmanları öğrencilerle bir araya getirecek seminer, çalıştay, panel ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

l) İşletmelere yönelik tanıma gezileri organize etmek.

m) Öğrenciler için staj yerleri bulmak ve stajlarını etkin bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olmak.

n) Eleman talebinde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında sürekli iletişim kurarak iş bulmalarını kolaylaştırmak.

o) Kariyer geliştirmeye yönelik yerel, ulusal, uluslararası projeler hazırlamak ve uygulamak.

ö) Kariyer planlama ve geliştirmeyi üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet sonrasını kapsayan ve aday, öğrenci, mezun, çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak; Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

p) Kariyer planlama hizmetlerinin sunumunda yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerle işbirliği içinde olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili alanlarda çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından en çok iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde  müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek.

c) Yurt içi ve yurt dışı kariyer ofisleri ile işbirliği yaparak Merkezin amacına uygun projelerin geliştirilmesini sağlamak ve karşılıklı işbirliği yapmak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, öğretim üyeleri veya elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun strateji, politika ve faaliyet planları oluşturarak Rektörlüğün onayına sunmak; onaylanan strateji, politika ve faaliyet planlarının uygulanmasını takip ve temin etmek.

b) Merkez bünyesinde yürütülecek her türlü eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve sonuç raporunu incelemek.

c) Merkezin program tasarısını hazırlamak.

ç) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularındaki destek isteklerini karara bağlamak.

d) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

e) Eğitim etkinlikleri sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin düzenlenip verilmesi ile ilgili esasları belirlemek.

f) Danışma Kurulu üyelerini belirleyerek Rektöre önermek.

g) Her takvim yılının başında çalışma organlarından gelen önerileri ve raporları değerlendirmek ve ilgili konularda gerekli kararları almak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az üç  üye ile istekleri halinde ilde bulunan İŞKUR’dan iki temsilci olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Her yıl Merkezin faaliyetlerine ilişkin gözlemleri yansıtan danışma raporunu hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.