4 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29285

YÖNETMELİK

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler her yarıyıl, ders kaydı yaptırmak zorundadır. Bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin kredi saat miktarı fakültelerde ve yüksekokullarda 30 kredi saati; meslek yüksekokullarında 33 kredi saati geçmemek üzere ilgili kurulca belirlenir. Bu kredi sınırları tekrar dersi olan veya AGNO’su 2,50’nin altında olan öğrencilere üst yarıyıllardan ders alma hakkı vermez. Kredi hesabı, 12 nci maddeye göre yapılır ve kredi hesabında ortak zorunlu dersler ile mezuniyet için gerekli toplam krediden sayılmayan dersler dikkate alınmaz. Öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaldığı dersin/derslerin ön şart durumunda olduğu ön şartlı dersi/dersleri alamaz.”

“(3) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllarda/yıllarda başarılı olunan derslerden en çok ikisini; (DD) notu ile şartlı başarılı olunan derslerin ise tamamını kredi limitini aşmamak kaydıyla alabilir. AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. Bir dersten DD alan bir öğrenci en az 2.00 AGNO’ya erişmiş olmak şartı ile o dersi şartlı başarmış sayılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/8/2011

28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/4/2013

28615

2-

2/7/2014

29048 (mükerrer)

3-

2/11/2014

29163