4 Mart 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29285

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü)’ndan:

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,

e) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

f) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan ve görevde yükselmeye tabi olan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre müdür ve aynı düzeydeki diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

ğ) Hizmet birimi: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda belirtilen Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne ait merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

h) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan çalışma sürelerini,

i) İnsan ticareti mağdurları sığınma evi müdürü: İnsan ticareti mağdurları sığınma evi müdürlerini,

j) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

k) Merkez Müdürü: Geri gönderme merkezleri ile kabul ve barınma merkezi müdürlerini,

l) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara bu Yönetmelik kapsamında yapılan atamaları,

m) Unvan değişikliği sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

n) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Aranan Nitelik ve Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar;

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Merkez müdürü, insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürü.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Memur, şoför, veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

d) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar;

a) Avukat, istatistikçi, mühendis, mütercim, psikolog, programcı, sosyal çalışmacı, sosyolog.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atama yapılabilmesi için aşağıda belirtilen genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde en az altı ayı Genel Müdürlükte olmak üzere en az iki yıl çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:

a) Merkez müdürü, insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Çözümleyici, avukat,  istatistikçi, mühendis, mütercim, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog görevlerinden birinde çalışmış olmak.

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

ç) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

 2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

d) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

e) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az 3 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın mesleki veya teknik öğrenim ile ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadrolara atanabilirler.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Mühendis, istatistikçi, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak,

şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Sınav kurulu

MADDE 10 – (1) Sınav Kurulu, Bakanlık Makamı Oluru ile belirlenen en az daire başkanı düzeyindeki yöneticiler, uzmanlar ile üniversite öğretim üyeleri olmak üzere başkan dâhil en az beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Gerekli durumlarda üniversitelerden de üye alınabilir. Kurum dışından sınav komisyonuna görevlendirilen asil üye sayısı ikiyi geçemez. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı komisyonun doğal üyesidir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

(2) Sınav Kurulu üyeleri, görevde yükselme sınavına alınacak personelden kadro unvanı ve lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere öğrenim itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulu üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katılacağı yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemlere dahil olamazlar. Bu durumdaki asil üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya Kurul Başkanının marifetiyle yedek üye katılır. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır.

(5) Sözlü sınav değerlendirmesi ise her üye tarafından ayrı ayrı yapılır.

(6) Sınav Kurulu sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 11– (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavlarının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihlerini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,

b) Yazılı sınav sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak,

c) Yazılı sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak,

ç) Merkez müdürü, insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sınav tarihlerini belirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,

d) Sözlü sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak,

e) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.

Yazılı sınavın duyurulması

MADDE 12 – (1) Genel Müdürlükçe uygun görülen görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve niteliklerine göre başvuru şartları ve sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan en az otuz gün önce Genel Müdürlük internet sitesinden duyurulur.

Yazılı sınava başvuru

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla atanmak isteyenlerden ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(3) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar, bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

(4) Başvurular İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yirmi iş günü içinde incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen listeye karşı ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar en geç on iş günü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Sınav, yazılı olarak Genel Müdürlük tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

(3) Görevin gerektirdiği niteliklere ilişkin sorular kadro unvanlarına göre ayrı, diğer sorular ortak hazırlanır. 

(4) İlan edilen sınav sonuçları başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar geçerlidir.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 15 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde duyurulur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından itiraz sahiplerine tebliğ edilir.

Sözlü sınav

MADDE 17 – (1) Merkez müdürlüğü, insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürlüğü için yapılan yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Adaylar, komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, merkez müdürlüğü, insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürlüğü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asil aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Başarı listesi sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralaması on iş günü içinde Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlan edilen listeye karşı beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar on iş günü içinde karara bağlanır.

(4) İlan edilen kadroların birden fazla ilde bulunması hâlinde, sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren on iş günü içinde başarı listesi esas alınarak ilgili personelden il tercihinde bulunmaları istenir. Tercih sayısının il sayısı kadar olması esastır. Yedek personelden tercih alınmaz.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 19 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanları esas alınarak tercihlerine göre atanır.

(2) Duyurulan kadrodan;

a) Atanma şartlarını taşımadıklarından dolayı sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 aylık süreyi aşmamak üzere,  aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş  puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Sınavların geçersiz sayılması ve iptali

MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, verenler, teşebbüs edenler ve sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı bir tutanakla tespit edilerek geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

(3) Sınav salonuna, sınav kurulu üyeleri ile gözlemci olarak görevlendirilenlerden başkası giremez.

(4) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde sınav iptal edilir ve iptal kararının verilmesinden sonraki üç ay içinde yeniden sınav yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 22 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğerlerinin belgeleri ise bir sonraki sınav tarihine kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca topluca saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin eğitim ve sınavları

MADDE 23 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan yapılacak atama

MADDE 24 – (1) 24/11/l994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Genel Müdürlüğe ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı ana hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, aynı alt grubun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere atanabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde öngörülen ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hizmet sürelerine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız atanabilir.

Naklen atama

MADDE 26 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bu Yönetmelikteki unvan değişikliğine tabi aynı unvana ve görevde yükselmeye tabi aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu alt gruptaki unvanlara veya daha alt görevlere bu Yönetmelikte kadro veya unvan için öngörülen şartlardan Genel Müdürlükte belli bir süre çalışmış olmanın dışında belirlenen şartları taşımaları şartıyla, naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın Genel Müdürlükte olmaması halinde, öğrenim durumu, ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.

Kazanılmış haklar

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.