2 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29283

YÖNETMELİK

Zirve Üniversitesinden:

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2010 tarihli ve 27732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zirve Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin AKTS toplamı değeridir. Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait olan ders yüküne normal ders yükü, kayıt olduğu derslerin tümüne ise yarıyıl ders yükü denir. Yarıyıl ders yükü, 30 AKTS olan normal ders yükünün bir buçuk katını geçmemek koşuluyla danışmanın onayıyla belirlenir. Ders yükü hesabında, derslerin AKTS değeri esas alınır.”

“(4) Üçüncü yarıyıl başından itibaren, alt yarıyıllardaki tüm derslerini başarı ile tamamlamış olan ve GANO’ları 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler, üst yarıyıllara ait derslerden bir tanesini, GANO’ları 3.50 ve daha üzeri olan öğrenciler ise üst yarıyıllara ait derslerden iki tanesini danışmanın uygun görmesi şartıyla alabilirler. Normal ders yükünü tamamlayamayan öğrenciler danışmanın uygun görmesi şartıyla 30 AKTS’ye kadar üst yarıyıllara ait derslerden alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zirve Üniversitesi Rektörü yürütür.

                                                      Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/10/2010

27732

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/10/2011

28079

2-

29/4/2012

28278

3-

20/1/2014

28888