2 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29283

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/7/2013 tarihli ve 28694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“b) Doktora programına başvurabilmek için yabancı uyruklu öğrencilerde yabancı dil şartı aranmaz. Bütünleşik doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adayların; lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,15 veya muadili bir puan olması gerekir.”

“f) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının başvuruları, son beş yılda yurt dışında ikamet ettiklerini belgelendirmeleri halinde yabancı uyruklu adayların başvuruları gibi değerlendirilir ve sonuçlandırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Üniversitedeki enstitülerin bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun enstitülerine bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden başarılı olması gerekir. Ders dönemini tamamlayarak gelen öğrenciler, anabilim-anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla ders alabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi asgari dört yarıyıl (iki yıl), azami altı yarıyıldır (üç yıldır). Ancak özel öğrenci statüsünde en az bir dönem ders alan öğrenciler asgari üç yarıyılda programı tamamlayabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye meslekî konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. İkinci öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

b) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi asgari üç yarıyıl, azami altı yarıyıldır.

c) İlk iki dönemden sonra dönem projesi hazırlama aşamasına geçilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari sekiz yarıyıl (dört yıl), azami ise oniki yarıyıl (altı yıl); lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari on yarıyıl (beş yıl), azami ise onsekiz yarıyıl (dokuz yıl) olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir. Ancak özel öğrenci statüsünde en az bir dönem ders alan öğrenciler asgari yedi yarıyılda programı tamamlayabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Anabilim/anasanat dallarında aynı programlarda aynı isim ve içerikli birden fazla ders açılamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci, dönem projesini kendisine tanınan süre içinde, ilgili enstitünün dönem projesi yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak ilgili anabilim dalına sunar. Anabilim dalı akademik kurulu, sunulan dönem projelerini değerlendirerek salt çoğunlukla başarılı/yeterli gördüklerini üç iş günü içinde ilgili enstitüye bildirir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/7/2013

28694

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/12/2013

28859