2 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29283

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ELEKTROMANYETİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, kuruluş, yönetim ve işleyiş yapısı ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma şekline, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SEMAM): Sakarya Üniversitesi Elektromanyetik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıda sayılan konularda çalışmalar yapmaktır.

a) Elektromanyetik alanlar ile ilgili dallarda her türlü araştırmayı yapmak ve bunları yayınlamak.

b) Elektromanyetik alanlar ve uygulamaları konusunda gerek yurt içi gerekse yurt dışı benzer enstitü, merkez ve üniversitelerle işbirliği yapmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak ve Merkezi temsil etmek.

c) Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak her kademeden elektromanyetik alanlar ile ilgili çalışan personele, elektromanyetik uygulamaları, elektromanyetik radyasyon azaltımı gibi konularda kurslar düzenlemek ve sertifikalandırma sınavları yapmak.

ç) Elektromanyetik uyumluluk test, ölçme ve araştırma laboratuvar kurup tarafsız kontrollük müessesesi olarak elektromanyetik alanlar ile ilgili her türlü ölçme ve testleri yapmak ve bunlarla ilgili raporlar düzenlemek.

d) Türk endüstriyel elektrik-elektronik ürünlerinin uluslararası ticarette karşılaşılan Avrupa Topluluğu Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) direktifleri ile ilgili yapılmış teknik engellerin aşılmasında Türk endüstrisine yardımcı olmak.

e) Elektromanyetik alanların endüstriyel, bilimsel, savunma sanayi, iletişim, güvenlik, eğitim alanlarındaki uygulamalarına ışık tutmak ve sorunlarını çözmek; danışmanlık yapmak.

f) Elektromanyetik kirlilik ile ilgili olarak toplumun, sanayinin, kamu kurumları ve özel firmaların ihtiyacı olan her türlü eğitimi yapmak.

g) Elektromanyetik alanlar ile ilgili dokümantasyon merkezi kurmak.

ğ) Elektromanyetik alanlar ile ilgili araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak, bu konulardaki çalışmalara katılmak, desteklemek ve kontrol etmek.

h) Elektromanyetik alanlar ve uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek.

ı) Elektromanyetik alanlar ile ilgili, laboratuvar kurma ve yeterlik belgesi verme, kalite sistemi oluşturma; akreditasyon, test ve ölçüm  cihazları yapım ve bakımı ile ilgili hizmetler vermek.

i) Elektromanyetik alanlarla ilgili standart ve mevzuatın hazırlanmasında yardımcı olmak veya bizzat hazırlamak; bu konuda Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gibi  kurumlarla işbirliği yapmak.

j) Ulusal Elektromanyetik Kirlilik Bilgi Ağı (UEMBA) kurmak.

k) Gerek yurt içinden resmi ve özel ve gerekse yurt dışından Merkezden istenecek diğer hizmetleri yapmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin Mühendislik Fakültesi veya Teknik Eğitim Fakültesinden konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür iki müdür yardımcısını doğrudan görevlendirebilir ve Rektörün bilgisine sunar. Müdür görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim ve Danışma kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek.

b) Merkezin, Merkeze bağlı ihtisas gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma program taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezi temsil etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ile konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Müdürün önerdiği adaylar içinden Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle başka bir üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) İhtisas gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirlemek.

c) Üniversitedeki fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, bölümler ve diğer birimler arasında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller hazırlamak.

ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek, bir önceki yıla ait çalışma raporu ile değerlendirme sonuçlarını Rektöre sunmak.

d) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak.

f) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerilerini incelemek ve uygun bulduğu takdirde Rektörün onayına sunmak.

g) Kurslara ve özel uzmanlık kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim programlarına katılanlara verilecek sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Senatoya sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde elektromanyetik ile ilgili konulardaki uzmanlar ile kamu ve özel sektör kuruluşlarında konusunda kendisini kanıtlamış kişiler arasından Yönetim Kurulunca belirlenen ve Rektör tarafından onaylanan üyelerden meydana gelir. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarına yön vermek, eleştiri ve önerilerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.