2 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29283

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin   8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerden muaf sayılabilmeleri için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 26 ncı maddede belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir. Ancak öğretim programlarında başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/derslerden başarılı olanlar, en az CC harf notu veya karşılığı aranmadan, muaf sayılırlar. Öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde almış olduğu derslerden muafiyet hakkı verilenlerin notları  transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir.”

“(4) Öğrencinin bir üst sınıfa intibakının yapılabilmesi için mesleki zorunlu derslerin tümünden 26 ncı maddede belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı notu olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Harf notları ve açıklamalarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Harf notları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.

 

PUAN

HARF NOTU

KATSAYI

BAŞARI DURUMU

NOT ORTALAMASINA

90-100

AA

4.0

Başarılı

Katılır

85-89

BA

3.5

Başarılı

Katılır

75-84

BB

3.0

Başarılı

Katılır

70-74

CB

2.5

Başarılı

Katılır

60-69

CC

2.0

Başarılı

Katılır

55-59

DC

1.5

Ortak zorunlu dersler için Yarıyıl Not Ortalamasına ve Sınav Türüne Göre

Katılır

50-54

DD

1.0

Başarısız

Katılır

40-49

FD

0.5

Başarısız

Katılır

0-39

FF

0.0

Başarısız

Katılır

0

D

0.0

Devamsız

Katılır

 

G

 

Geçer

Katılmaz

 

K

 

Kalır

Katılmaz

 

S

 

Süren çalışma

Katılmaz

 

b) Öğrencinin başarı durumuna ilişkin yukarıda belirtilen harfli başarı notlarıyla ilgili esaslar aşağıda gösterilmiştir.

1) AA, BA, BB, CB ve CC  başarılı harf notlarıdır. Ancak bir yarıyıla ait akademik not ortalaması 2.00 ve üstü olan  öğrenciler o yarıyılda DC harf notu aldıkları sadece ortak zorunlu derslerden başarılı sayılırlar.

2) DC, DD, FD ve FF başarısız harf notlarıdır.

3) G harf notu, kredisiz dersler ile beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinden başarılı olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.

4) K harf notu, kredisiz dersler ile beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinden başarısız olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.

5) S harf notu, bir yarıyıldan daha uzun süren ve başarılı olarak sürdürülen bitirme çalışması ve proje dersi için verilir.

6) D harf notu, derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş, devamsızlık nedeniyle o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için kullanılır ve öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Sadece ortak zorunlu derslerde DC notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00 veya üzeri olması gerekir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/11/2013

28826