2 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29283

YÖNETMELİK

Işık Üniversitesinden:

IŞIK ÜNİVERSİTESİ TEMEL VE UYGULAMALI PSİKOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Işık Üniversitesi Temel ve Uygulamalı Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, faaliyet alanı ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik, Işık Üniversitesi Temel ve Uygulamalı Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organların çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim Başkanlıkları: Merkezin Birim Başkanlıklarını,

b) Merkez: Işık Üniversitesi Temel ve Uygulamalı Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Işık Üniversitesi Rektörünü,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin Fen Edebiyat ve İktisat  Fakültelerinin ilgili birimleri ile işbirliği ve disiplinler üstü ve arası yürütülecek olan sosyal politikaların biçimlendirilmesi, ruh sağlığını destekleyecek yaşam becerileri eğitiminin ve sosyal farkındalık programlarının tasarlanarak uygulanması, bu bağlamda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalar yürütülmesi için diğer üniversiteler de dahil olmak üzere, özel ve tüzel kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları konularda evrensel düzeyde uygulama ve araştırma yaparak örgün ve yaygın eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak ve Üniversite dışındaki kuruluşlarla müşterek çalışma ortamı sağlamayı gerçekleştirmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sosyal farkındalık ve sorumluluk geliştirici, ruh sağlığı ve yaşam becerilerini destekleyici, çeşitli sosyal ve psikolojik hizmet politikalarının oluşturulmasına temel teşkil edecek konularda farklı disiplinlerden aynı konuda araştırma yapan bilim insanı ve uzmanları bir araya getirerek sosyal bilim ve psikoloji ile ilgili kurumların ve diğer akademik enstitülerin de katıldığı ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projeleri oluşturulmasını, yürütülmesini ve yayın yapılmasını sağlamak.

b) Psikoloji ve sosyal sorumluluk konularında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar ve eğitim programları ile kurslar düzenlemek.

c) Psikoloji ve sosyal farkındalık alanında yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) İlgili kurumlarla birlikte, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve danışmanlık hizmeti vermek.

d) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Birim Başkanlıkları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği, Merkezin araştırma ve uygulama alanlarında çalışmaları bulunan birimlerin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine; Müdüre, çalışmalarında yardımcı olmak için ilgili birimlerde görevli öğretim elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısı aynı usulle değiştirilebilir.

Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre  karşı sorumludur.

(2) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar. Müdür, görevinden ayrılacağı hallerde yardımcısını vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse, yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Müdür Yardımcısı ve birim başkanlarından oluşur. Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

d) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Merkez birimleri

MADDE 12 – (1) Merkez bünyesinde Merkezin amaç ve faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalarda bulunmak üzere birimler oluşturulabilir. Birimler Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Birim başkanları Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üniversitenin ilgili birimlerinde görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Birim başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Işık Üniversitesi Rektörü yürütür.