2 Mart 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29283

YÖNETMELİK

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AVANS VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde avans verme işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yapacağı alımlarda avans verme işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Esas Sözleşmesinin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İdare: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

b) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

c) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

ç) Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, köprü, tünel, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, enerji santrali, toprak ıslahı, taşkın koruma gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

d) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

Mal alımlarında avans verme

MADDE 5 – (1) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı idari şartnamede ve sözleşmede belirtilir.

(2) Sözleşmenin imzalanmasından sonra, yüklenicinin yazılı isteği üzerine, verilecek avansla aynı miktarda ve kesin teminat mektubu ile aynı süreli, Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kapsam ve şekle uygun avans teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşılığında avans verilebilir.

(3) Yüklenicilere yüklenme tutarının yüzde 30'una kadar avans verilebilir. Bu oranın üzerinde avans verilmesini zorunlu kılan durumlarda; Yönetim Kurulu Kararı ile aşan kısım için T.C. Merkez Bankasının avans işlemlerine uyguladığı faiz oranı üzerinden faiz alınmak kaydıyla, yüklenme tutarının yüzde 50’sini aşmamak üzere belirlenecek oranda avans verilebilir.

(4) Hangi sebeple olursa olsun avansın zamanında verilmemesinden dolayı yüklenici, İdareden hiçbir şekilde süre uzatımı, tazminat ve benzeri taleplerde bulunamaz.

(5) İdare; iş programının aksaması halinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini bu hali takip eden ilk hakedişten defaten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.

(6) Avans mahsup oranının, avans verilme oranından yüzde kaç oranında fazla olacağı sözleşmede belirtilir.

(7) Mahsup işlemi, sözleşme bedeli esas alınarak hesaplanan her bir hakediş tutarından avans mahsubu oranında kesinti yapılması suretiyle gerçekleştirilir ve mahsup edilen tutar kadar avans teminatı iade edilir.

(8) Mahsup işlemlerinin sonunda avans bakiyesi kalmışsa, bu tutar son geçici hakedişten avans mahsup oranına bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde, aradaki farkın yüklenici tarafından otuz gün içinde nakden ödenmemesi halinde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

(9) İşin tasfiye edilmesi halinde yüklenici, tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz gün içinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde avans teminatı nakde çevrilmek suretiyle avans bakiyesi mahsup edilir.

(10) Verilen avans hiçbir şekilde başkalarına devir veya temlik edilemez.

(11) Avans teminatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Hizmet alımlarında ve yapım işlerinde avans verme

MADDE 6 – (1) Hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin avans verme işlemlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri ve ilgili ihale dokümanları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.