1 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29282

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ROMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI

ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsünün amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsünün amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve 19 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Enstitüde yer alan idarî birimleri,

b) Çalışma grupları: Enstitünün çalışmalarına destek amacıyla kurulan çalışma gruplarını,

c) Enstitü: Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsünü,

ç) Enstitü Kurulu: Enstitünün Kurulunu,

d) Müdür: Enstitünün Müdürünü,

e) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Trakya Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Enstitünün Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Enstitünün Amacı ve Faaliyet Alanları

Enstitünün amacı

MADDE 5 – (1) Enstitünün amacı; Romanlarla ilgili dil, tarih, siyasi, sosyal, demografik, ekonomik, kültürel ve benzeri açılardan bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yapılan çalışmaları ve bunların sonuçlarını yayımlamak, ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşmaktır.

Enstitünün faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Enstitünün faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye ve dünyada çok dağınık bir coğrafyada değişik adlarla anılan Romanlar hakkında tarihî, edebî, siyasî, sosyal, demografik, kültürel, ekonomik ve benzeri bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak,  yapılan çalışma ve yayınları takip etmek, gerekli bilgi ve kaynakları arşivlemek.

b) Yurt içindeki ve yurt dışındaki akademik, resmî ve özel kuruluşlarla iş birliği yapmak, bilgi, malzeme ve araştırmacı değişimi sağlamak, ortak bilimsel toplantılar düzenlemek, Romanlarla ilgili ansiklopedi, edebiyat tarihi, sanat, dil, din, halk bilimi ve benzeri konularla siyasal ve ekonomik sorunlar hakkında ortak yayınlar yapmak.

c) Romanlara yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü bilimsel ve kültürel çalışmalara iştirak etmek, bu tür çalışmaları teşvik ve koordine etmek, bu amaçla ulusal ve uluslararası resmî kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmek, bu kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, ortak faaliyet ve projeler yürütmek.

ç) Romanlar ile ilgili yazılı ve görsel yayınlar yapmak.

d) Romanlar ile ilgili çalışma alanlarında sektörler arası planlama, şehir, bölge ve ülke düzeyinde, gerektiğinde ülkeler arası düzeyde ortaklık sağlanması, veri kayıt sistemi kurulması, izleme ve değerlendirme, eğitim ve danışmanlık konularında hizmetler vermek.

e) Romanlar ile ilgili siyasî, sosyal, demografik, tarihî, ekonomik, kültürel, eğitim-öğretim ve benzeri konularda ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, kongre, panel, seminer ve eğitim toplantıları düzenlemek.

f) Lisansüstü öğretim yapmak, bu öğretim faaliyetlerine Türkiye ve Balkan ülkelerinden araştırmacıların katılımını sağlamak, iş birliği içinde bulunulan Balkan üniversitelerine yüksek lisans ve doktora öğrencisi göndermek, araştırmacı yetiştirmek.

g) Roman dili ile ilgili kurslar açmak ve yayınlar yapmak.

ğ) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enstitünün Organları ve Görevleri

Enstitünün organları

MADDE 7 – (1) Enstitünün organları şunlardır:

a) Müdür

b) Enstitü Kurulu

c) Yönetim Kurulu

Müdür, müdür yardımcıları ve bunların görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir.

(2) Müdür, Üniversitede görevli aylıklı öğretim elemanları arasından iki müdür yardımcısı görevlendirir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır ve süresi biten müdür yardımcısı tekrar atanabilir. Müdür, gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevleri de sona erer.

(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman Müdür tarafından belirlenen yardımcısı vekâlet eder.

(4) Müdürün herhangi bir sebeple görevinden ayrılması veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamayacağı durumlarda yeni Müdür atanır.

(5) Müdür; Enstitünün ve bağlı birimlerinin kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(6) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Enstitüyü temsil etmek ve Enstitünün idarî işlerini yürütmek.

b) Enstitü kurullarına başkanlık etmek, Enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve Enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

ç) Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

d) Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.

e) İlgili sair mevzuat hükümleriyle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Enstitü Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitüdeki anabilim dallarının başkanlarından oluşur.

(2) Enstitü Kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde Enstitü Kurulunu toplantıya çağırır.

(3) Enstitü Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Enstitünün eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları planlamak, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.

b) Yönetim Kuruluna üye seçmek.

c) İlgili sair mevzuat hükümleriyle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdür tarafından Üniversitenin öğretim üyelerinden gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(2) Yönetim Kurulu, idarî faaliyetlerinde Müdüre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Enstitü Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek.

b) Enstitünün plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak.

c) Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Müdürün Enstitü yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.

d) Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini belirlemek.

e) İlgili sair mevzuat hükümleriyle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.