1 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29282

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ JEOMİKROBİYOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Jeomikrobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Jeomikrobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (JEMİKAM): Pamukkale Üniversitesi Jeomikrobiyoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkez Müdürünü,

c) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, günümüzün en önemli bilim ve teknoloji alanlarından birisi olan mikrobiyoloji ve yerbilimlerinin ortak araştırma alanlarını oluşturmak ve geliştirilecek ürünlerin teknolojik ve endüstriyel kullanımına yönelik çalışmalarının yapılmasına katkıda bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar.

a) Jeotermal bölgelerdeki ve soğuk su kaynaklarındaki mikrobiyal çeşitliliğin belirlenmesi ve mineral oluşumundaki etkileşimlerinin ortaya konulması.

b) Su, toprak ve kaya birimlerinden mikroorganizma izolasyon optimum koşullarının belirlenmesi, sınıflandırılması; yerel ve bölgesel suşların kültür koleksiyonlarının oluşturulması ve elde edilen izolatların dünya standartlarına uygun kodlanarak arşiv oluşturulması.

c) Biyojeokimyasal döngülerde mikroorganizmaların etkilerinin ortaya konması ve ekonomik değerde minerallerin bulunmasında indikatör olarak değerlendirilmesi.

ç) Jeolojik malzemelerin içindeki elementlerin bitki gelişimine etkisi ve bitkilerin bünyesinde birikerek anomali oluşturması esaslarının araştırılarak; potansiyel maden oluşumlarının belirlenmesi.

d) Mikrobiyal ürünlerin doğal nanometrik materyallerle etkileşimlerinin ortaya konulması ve elde edilecek ürünlerin biyoteknoloji ve nanoteknoloji kullanım alanlarının belirlenmesi.

e) Biyomedikal uygulamalarda kullanılacak doğal malzemeler ile mikroorganizma etkileşiminin araştırılması.

f) Çevre kirliliğinin mikrobiyal yöntemlerle ıslahı ile ilgili konularda araştırma yapılması.

g) Mikroorganizmaların jeoteknik ve inşaat uygulamalarında kullanım potansiyellerinin araştırılması.

ğ) Faaliyet alanlarında kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların meslek uzmanlarına jeomikrobiyoloji konularında kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programlarının düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalıştayların yapılması.

h) Faaliyet alanlarına ilişkin ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği oluşturulması, araştırma ve uygulama projelerinin hazırlanması, bu projelere kaynak yaratılması, uygulanması ve takibinin yapılması.

ı) Faaliyet alanlarında yürütülecek çalışmalardan elde edilecek sonuçların ilgili kişi ve kuruluşlara duyurulması, bu konularda ulusal ve uluslararası seminerler, paneller ve kongrelerin düzenlenmesi ile arşiv ve/veya veri tabanı oluşturulması.

i) Faaliyet alanlarına ilişkin olarak jeomikrobiyoloji konularına dayalı bilimsel yöntemlerin geliştirilmesi ve bunların uygulamaya aktarımının sağlanması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda proje ve yayın yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görevi Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdür, yardımcısına belirli yetki ve görevler verebilir. Görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek.

c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği sağlamak.

d) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini belirleyerek, görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer üyeler Merkezin çalışma alanları ile ilgili, tam gün çalışan, Müdürün önereceği iki misli öğretim elemanı aday arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.

c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişilerle ilgili Müdürün önerilerini değerlendirerek karara bağlamak ve Rektöre sunmak.

ç) İlgili mevzuata göre, telif ve patent hakları ile gelirlerin dağıtım şekillerini belirlemek.

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.