1 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29282

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2012 tarihli ve 28418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) (I) notu; yarıyıl sonunda hastalık veya geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları sağlayamayan öğrencilere verilir. Bütünleme sınavlarında (I)  notu kullanılamaz. (I) notu yarıyıl sonu sınav notlarının öğrenci bilgi sistemine girişinin son gününden itibaren üç iş günü içerisinde notlandırılır. Aksi halde (I) notu otomatik olarak FF/U notuna dönüşür. Ancak hastalık veya beklenmeyen durumlarda (I) notunun süresi, bölüm başkanlığının önerisi ve fakülte yönetim kurulunun kararıyla bir sonraki yarıyıl kayıt süresinin başlangıcından en az üç iş günü öncesine kadar uzatılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersten (NA), (FF), (FD), (W) veya (U) notu alan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Ancak (W) notu alınan derslerin alınabilmesi için öğrencinin 1.80 genel not ortalamasını sağlaması gerekmektedir. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine, okudukları bölüm başkanlığınca eşdeğerliği kabul edilen dersleri alırlar.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/9/2012

28418

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/3/2014

28937