1 Mart 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29282

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çankaya Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çankaya Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. Lisansüstü eğitim “yüksek lisans”, “doktora” ve sanat dallarında gerçekleştirilen “sanatta yeterlik” programlarından oluşur.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen tanımlar ve kısaltmalar;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

b) Azami süre: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans programları için üç yılı (altı yarıyılı), doktora programları için altı yılı (on iki yarıyılı),

c) DYS: Doktora yeterlik sınavını,

ç) EABD: Enstitü anabilim dallarını,

d) EABDB: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlıklarını,

e) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,

f) GMAT: Uluslararası “Graduate Management Admission Test” sınavını,

g) GRE: Uluslararası “Graduate Record Examinations” sınavını,

ğ) İlgili enstitü kurulu: Çankaya Üniversitesi enstitü kurullarını,

h) İlgili yönetim kurulu: Çankaya Üniversitesi enstitü yönetim kurullarını,

ı) İYS: Çankaya Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Müdürlüğü İngilizce Yeterlik Sınavını,

i) Lisansüstü programı: Yüksek lisans ve doktora programlarını,

j) Mütevelli Heyeti: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) ÖİM: Çankaya Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,

l) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlarını,

m) Öğretim üyesi: Yardımcı doçent ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,

n) Program süresi: Bilimsel hazırlık programları için bir yılı (iki yarıyılı), yüksek lisans programları için iki yılı (dört yarıyılı), doktora programları için dört yılı (sekiz yarıyılı),

o) Rektör: Çankaya Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: Çankaya Üniversitesi Senatosunu,

p) TİK: Doktora tez izleme komitesi,

r) Uluslararası ortak lisansüstü programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile ortaklaşa yürütülen bir lisansüstü programını,

s) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

ş) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

t) Üniversite Yönetim Kurulu: Çankaya Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

u) HSM: Çankaya Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Müdürlüğünü,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim-öğretim dili genel olarak İngilizcedir. Bununla birlikte bazı programlarda Türkçedir.  Ancak İngilizce olan programlarda Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavları da bu amaçla kullanılabilir. İngilizce lisansüstü programlarında dil yeterliklerini belgeleyemeyen adaylar; İngilizce dil yeterlikleri İYS ile tespit edilir.

(3) Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları olup İngilizce eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez.

(4) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, Türkçe lisansüstü programlar haricinde, adayın sınava girdiği tarihten itibaren iki yıldır. Lisansüstü programa başvurulan tarihte dil sınavı puanının geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların süreleri bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde tanımlandığı şekilde geçerlidir.

(2) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar program süresi ve ek eğitim öğretim süresine dâhildir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre programın süresine dâhil değildir.

(4) İngilizce hazırlık programında geçirilen süre programın süresine dâhil değildir.

(5) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar program süresi ve ek eğitim öğretim süresine dâhil değildir.

(6) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresi ve ek eğitim öğretim süresine dâhildir.

(7) Yatay geçiş yapan öğrencinin geldiği yükseköğretim kurumunda ya da daha önceki programda geçirdiği süreler de hesaba katılır. Bu öğrencilerin önceki programlarından aktarılan derslerine karşılık gelen yarıyıllar da sayılır.

Eğitim öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim öğretim yılı yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil olmak üzere, her biri en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Eğitim öğretim yılı kapsamında yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde eğitim öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde derslerin haftalık programları ÖİM koordinasyonunda ilgili EABDB tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(5) Yarıyıllarda ve yaz öğretiminde verilecek dersler, EABDB tarafından belirlenerek ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler ise EABDB tarafından yapılır.

Lisansüstü eğitim

MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını kapsar.

(2) Bir lisansüstü programı EABD tarafından hazırlanarak ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(3) Bir lisansüstü programın müfredatı, ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımından oluşur.

(4) Bir lisansüstü programın adı ve eğitim öğretim süresine ilişkin değişiklikler; EABD tarafından hazırlanarak ilgili enstitü kurulunun önerisi ile Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri; EABD tarafından hazırlanarak ilgili enstitü kurulu tarafından uygun bulunduğu takdirde Senato’ya sunulur ve burada karara bağlanır.

Uluslararası ortak lisansüstü programı

MADDE 9 – (1) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile uluslararası ortak lisansüstü programları açılabilir.

(2) Bu programlarda eğitim 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dâhil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Değişim öğrencileri

MADDE 10 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları ile değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 11 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan, sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini programa kayıtlı öğrenciler gibi yerine getirmeleri beklenen öğrencilerdir. Özel öğrencilerin daha sonra programa kaydolabilmeleri için, programa kabul için gerekli bütün koşulları sağlamış olmaları gerekir.

(2) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bunlara burs veya ücret indirimi uygulanmaz.

(3) Özel öğrencilerden daha sonra lisansüstü programa kabul edilenlerin, özel öğrenci statüsünde alıp AA, BA veya BB notlarıyla, Hukuk Fakültesi için 80 ve üzeri, başarılı oldukları derslerden en çok üçü, EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla lisansüstü ders yükü ve kredisi kapsamında kabul edilebilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır. Lisansüstü programlara başvuracak adaylardan yüksek lisans programlarına başvuracakların bir lisans diplomasına, doktora programlarına başvuracakların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde tezli yüksek lisans için 55, doktora için 60 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı aranmamaktadır. Başarı sıralamasına esas olan değerlendirmede ALES sonucunun ağırlığı yüzde 50’den az olamaz.

(2) Türkçe olan yüksek lisans programlar hariç lisansüstü programlara başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavları da bu amaçla kullanılabilir. İngilizce dil yeterliklerini belgeleyemeyen adaylar için İngilizce yüksek lisans programlarında İngilizce dil yeterliği, HSM’nin yapacağı İYS ile tespit edilir.

(3) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar, akademik takvimde belirlenerek başvuru tarihinden önce Rektörlükçe yapılacak ilanla duyurulur.

(4) EABD’ler, her yarıyılın sonunda bir sonraki yarıyılda öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programlar için İYS, ALES ve benzeri başvuru koşullarını bağlı bulundukları enstitüye önerir. Bu öneriler, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgili enstitünün ve/veya EABD’nin resmi internet sayfasında ilan edilir.

(5) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

(6) Lisansüstü programlara başvuran adayların EABD tarafından belirlenen ve ilan edilen tüm koşulları sağlaması gerekir.

(7) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların belirlenmesi halinde kayıtları yapılmaz. Kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilerek kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(8) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına lisans öğrenimini tamamlamış adaylar başvurabilir. Doktora programlarına ise yüksek lisans öğrenimini tamamlamış adaylar başvurabilir.

(9) Herhangi bir lisansüstü programdan ayrıldıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden bir lisansüstü programa başvuru yapanlardan başvuru yaptıkları EABD’nin ilan ettiği ALES puanını sağlamış olmak koşulu ile yeni tarihli ALES belgesi istenmez.

(10) Adaylar ALES puanı yerine EABD tarafından ilan edilen GRE, GMAT ve benzeri eşdeğer uluslararası sınav puanı; EABD tarafından puan koşulunun ilan edilmemesi durumunda ise YÖK tarafından ilan edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler. Bu eşdeğer sınav puanları Yükseköğretim Kurulu tarafından sözkonusu program için belirlenen ALES puanı veya eşdeğerinden düşük olamaz.

(11) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik süresi, adayın sınava girdiği tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Lisansüstü programa başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(12) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının yanı sıra EABD tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunması gerekir. Bilimsel değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya ürün dosyası ve benzeri yöntemlerle yapılabilir.

(13) Öğrencilerin kabulü, EABD önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İlk defa açılacak programların açılması ve açılacak programlara kabul edilecek en az öğrenci sayısının saptanması EABDB’nin talebi, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senato kararı ile Mütevelli Heyetin onayından sonra Yükseköğretim Kurulu’nun onayına sunulur.

Özel durumlarda öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlar arası geçiş ve ders saydırma

MADDE 14 – (1) Üniversitenin aynı veya farklı EABD’deki lisansüstü programları arasında geçişler, ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

(2) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma koşulları Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bir lisansüstü programla ilişkisi kesilen öğrencinin aynı veya başka bir programa bir akademik yıl geçmeden önce başvurması halinde geçmiş dönemlerde aldığı ve AA, BA veya BB notlarıyla, Hukuk Fakültesi için 80 ve üzeri, başarılı olduğu derslerden en fazla üçü yeni kaydolduğu program için saydırılabilir. Bir yılı geçtikten sonra yapılan başvurularda geçmiş dönemlerde alınmış dersler yeni kayıt olunan programda saydırılamaz.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, her yarıyıl başında akademik takvimde lisansüstü derslerin başlaması için öngörülmüş tarihten en geç bir ay önce öğrencinin başvurusu ve EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla yapılabilir. Öğrenci tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında birden çok geçiş başvurusunda bulunamaz. Geçiş başvurusu onaylanan öğrenci yeni programın gereklerini tamamlamakla yükümlüdür.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 15 – (1) Bilimsel hazırlık programı, lisanüstü programlara giriş şartlarını sağlayan, başarılı bulunan ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan adayların bilimsel eksikliklerini gidermek ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanır.

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış adaylar,

b) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış adaylar,

c) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış yüksek lisans programı adayları,

ç) Lisans ve/veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış doktora programı adayları.

(2) Bilimsel hazırlık öğrencilerine EABD tarafından belirlenen ve ön koşul derslerinden oluşan bilimsel hazırlık programı ilgili yönetim kurulu kararı ile uygulanır.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir yıldır. Bu süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda on sekiz krediyi geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık programının, bilimsel hazırlık öğrencilerinin kabulü sırasında yapılması zorunludur. Bilimsel hazırlık derslerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu programa kabul edilen yüksek lisans programı öğrencisinin alacağı dersler, lisans derslerinden oluşur. Bu dersler lisansüstü programını tamamlamak için gereken derslerin yerine geçemez.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencisinin ders programı, lisans ve/veya yükseklisans derslerinden oluşur. Bu dersler doktora programını tamamlamak için gereken derslerin yerine geçemez.

c) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü veya doktora programı kapsamındaki dersleri de alabilirler. Bu adaylarca alınabilecek bilimsel hazırlık dersleri ile lisansüstü program derslerinin toplam sayısı her yarıyıl için dördü geçemez. Bu sayı, EABDB’nin gerekçeli önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile artırılabilir.

Programa ilk kayıt

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİM tarafından yapılır.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için lisans diplomasına, doktora programlarına kabul edilenler için tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi engeli olmamak.

c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler EABD’nin önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön koşul dersi, aynı yarıyılda bir dersle birlikte alınması gereken derse ise eş koşul dersi denir.

(4) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

(5) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi, tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir. Ancak bu derslere kredi değeri verilmez.

(6) Lisansüstü programa veya bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrenci ilk yarıyılda en az iki derse kaydını yaptırmak zorundadır. Bu gereğe uymayanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(7) Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olarak yürütüleceği EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla saptanır. Seminer dersi/projesi ve tez çalışması kredisiz derslerdendir.

Program dışı dersler

MADDE 18 – (1) Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan kredili derslerdir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 19 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak lisansüstü programına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yaptırabilir. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.

b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.

c) Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek danışmanından etkileşimli yarıyıl kayıt onayını alması.

(3) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.

(4) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(5) Azami süre içinde lisansüstü programların herhangi bir aşamasında üst üste iki yarıyıl ya da aralıklı olarak üç yarıyıl ya da daha fazla süre kayıt yaptırmayan öğrencilerin, tekrar kayıt yaptırdıklarında, EABDB önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile tez konusu ve/veya tez danışmanı değişir.

(6) Programa kayıtlı olup yarıyıl kaydını yaptırmayan öğrencilerin durumları izlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 20 – (1) Üniversitede ya da bir başka yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarıyla tamamlamış öğrenciler, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangisinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/anasanat dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması gerekir.

(2) Üniversite dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapacak öğrencinin İngilizce bilgisini belgelemesi veya İYS’de başarılı olması gerekir. Hukuk programlarına ancak diğer hukuk programlarından yatay geçiş yapılabilir.

(3) Yatay geçiş başvuruları her yarıyılın başında ve akademik takvimde derslerin başlaması için belirtilmiş tarihten önce yapılır.

(4) Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) dahil olan üniversitelerden/üniversitelere yapılacak öğrenci geçişleri, ilgili mevzuat ve Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar dairesinde gerçekleştirilir.

(5) Yatay geçiş yapan öğrenci, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını geçiş yaptığı programdan almak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar

MADDE 21 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devamı, ilgili öğretim üyesince izlenir. Bir öğrencinin herhangi bir dersten yarıyıl içindeki devamsızlığı, o dersin yarıyıl içindeki toplam süresinin yüzde otuzunu geçemez. Geçmesi durumunda öğrenci dönem sonu sınavına alınmaz ve kendisine bu dersten NA notu verilir.

(2) Öğrencilerin derse devam durumlarının varsa ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır. Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında ilgili öğretim elemanı tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği ilkesi gözetilir.

(3) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmelerin tarihleri ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyılın ilk ayı içinde ilan edilir.

(4) Her derste en az bir yarıyıl sonu değerlendirmesi yapılır.

(5) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi değerlendirmelere katılmayan öğrencilerden mazereti ilgili öğretim elemanı tarafından geçerli görülenlere telafi imkânı verilir.

(6) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 22 – (1) Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, öğretim elemanı tarafından, derse devam, dönem içi çalışmaları, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, seminer ödevi/proje çalışması dikkate alınarak takdir olunur.

(2) Başarı durumu aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten yarıyıl notu olarak, yüksek lisans ve sanatta yeterlik öğrencisinin en az CC, doktora öğrencisinin ise en az CB notu almış olması gerekir.

b) Hukuk Fakültesi bünyesindeki anabilim dallarınca yürütülen lisansüstü programlarında sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Başarı notu en az 70 dir.

(3) Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri azamî ders alma süresi içinde tekrarlamak veya seçmeli derslere EABDB’ce eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadırlar.

(4) Genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla, başarılı olunan dersler tekrarlanabilir veya EABDB’ce eşdeğer kabul edilen dersler alınabilir. Ancak tekrarlanacak derslerle ilgili olarak EABDB tarafından enstitü müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekir.

(5) Harf notlarının değerlendirme biçimi ile katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

Ders Notu      Katsayı        Puan Aralığı

AA                  4.00              90-100

BA                  3.50              85-89

BB                   3.00              80-84

CB                   2.50              70-79

CC                   2.00              60-69

DC                  1.50              50-59

DD                  1.00              45-49

FD                   0.50              35-44

FF                   0.00              0-34

(6) Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır:

a) (I) Notu: Yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli bir başka nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci herhangi bir yarıyılda, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde yarıyıl için belirlenmiş son sınavın bitimi tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak bu süre, uzayan hastalık durumunda veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu üzerine EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile bir sonraki kayıt döneminin başına kadar uzatılabilir.

b) (S) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerini, tez çalışmalarını ve tez sınavını başarıyla tamamlayan ve tezi hakkında “kabul” kararı verilen öğrenciler ile kredisiz alınan derslerde başarılı olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde alınan ve başarılı olunan dersler için de (S) notu verilir.

c) (U) Notu: Bilimsel hazırlık programındaki derslerinde, tez çalışmalarında ve tez sınavında başarılı bulunmayıp tezi hakkında “red” kararı verilen öğrenciler ile kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir. Üniversite dışındaki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde alınan ve başarısız olunan dersler için de (U) notu verilir.

ç) (NA) Notu: Derslere devam etmemiş öğrencilere verilir. (FF) notu gibi işlem görür.

d) (P) Notu: Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

e) (EX) Notu: Üniversite dışındaki üniversitelerden yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önce almış oldukları ve ders yüküne sayılan dersler için verilir. EX notu ortalamaya katılmaz ancak not belgelerinde gösterilir.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 23 – (1) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı notları akademik takvimde belirtilen süreler içinde ilgili EABDB tarafından ilan edilir. İlan edilen ders notlarına yalnızca maddî hata bulunduğu gerekçesiyle ilan tarihini izleyen onbeş gün içinde itiraz edilebilir.  İtiraz başvurusu, EABDB’ce görevlendirilecek, dersin sorumlusu dışında bir öğretim elemanınca değerlendirilerek EABDB’ce karara bağlanır.

(2) Notlarla ilişkili herhangi bir maddî hatanın dersin sorumlusu öğretim elemanınca belirlenmesi halinde öğretim elemanı ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde EABDB’ye düzeltme başvurusunda bulunabilir. Başvuru aynı yöntemle karara bağlanır.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 24 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar şunlardır:

a) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA, BA, BB ve S geçer notlardır.

b) Yüksek lisans programlarında CB ve CC; doktora programlarında CB koşullu geçer nottur.

c) Yüksek lisans programlarında DC, DD, FD, FF, NA ve U; doktora programlarında CC, DC, DD, FD, FF, NA ve U başarısız notlardır.

ç) Lisansüstü programlara intibak işlemlerinde koşullu geçer notlar başarısız not olarak değerlendirilir ve tekrarlanması gerekir.

d) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda almayan/alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan dersler alınabilir.

e) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri dersi veren öğretim elemanının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Herhangi bir dönemin not ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin aldığı toplam kredi tutarı alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır.

(2) Genel not ortalaması, öğrencinin lisanüstü programa kabul edilişinden itibaren EABDB’ce belirlenen en az ders yükünü tamamlamak için almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan son not katılır.

(3) Gerekli bütün dersleri alarak başarılı oldukları halde genel not ortalamasını tutturamayan öğrencilere, bu duruma düştükleri yarıyılın final sınavlarının bitimini izleyen onbeş gün içerisinde, ilgili enstitü kurulu kararı ile ders sayısında sınırlama olmadan (CC) ve (CB) notu aldıkları derslerden yalnız bir ek sınav hakkı verilir. Sınav hakkı kullanan öğrencilerin ödeyecekleri ücret her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(4) Yüksek lisans programından ve sanatta yeterlik programlarından mezuniyet için genel not ortalamasının en az 2.70, doktora programından mezuniyet için en az 3.00 olması, Hukuk Fakültesi için ise yüksek lisans programından mezuniyet için genel not ortalamasının en az 70, doktora programından mezuniyet için en az 80 olması gerekir.

Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için;

a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması gerekir.

b) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak lisansüstü programlar hariç olmak üzere kayıtlı olunan son yarıyıl Üniversitede geçirilmelidir.

(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi;

a) Tezli yüksek lisans programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savunmasını yaptığı ve başarılı olduğu,

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği,

c) Doktora programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savunmasını yaptığı ve başarılı olduğu,

tarihtir.

Bütünleme sınavları

MADDE 27 – (1) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılır.

Etik hususlar

MADDE 28 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinde etik hususlara uyulmasına yönelik esaslar, Senatonun önerileri doğrultusunda ilgili enstitüler tarafından düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senatoca belirlenir ve ilan edilerek duyurulur.

(2) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını, yüksek lisans tezi olarak bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye ilgili konuda uzmanlık düzeyinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin mesleki uygulamalarda kullanma yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programında süre ve ders yükü

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kredisiz olup başarılı (S) veya başarısız (U) olarak değerlendirilir. Öğrenci seminer dersi kapsamında bir seminer ödevi/projesi hazırlar ve seminer dersinin alındığı yarıyıl sonunda bu ödevi/projeyi sunar.

(2) Öğrenci tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, en çok iki lisans dersi alabilir. Bu dersler, programın ders sayısı ve kredisi hesabında dikkate alınır.

(3) Öğrenci, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü dersler alabilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.

(4) En az ders yüküne ek olarak EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla ek dersler alan öğrencilerin bu derslerdeki notları genel not ortalamasına katılmaz ancak not çizelgesinde belirtilir.

(5) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezli yüksek lisans programında asgari süre ise üç yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Kredili dersler ile seminer dersini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye tez sınavına girip tezini savunması için EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Yüksek lisans tez danışmanı

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Konu ve danışman önerisi ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenecek niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı eş danışman olarak EABD’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla atanabilir.

(4) Danışman, atanmasını izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için "uzmanlık alanı dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, ilgili enstitü kurulunca kararlaştırılır ve ilgili yönetim kurulunca yürütülür.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir. Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez çalışmasını bu Yönetmelikte belirlenen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde İngilizce programlarda İngilizce veya programa göre Türkçe olarak yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format yönünden ilgili enstitü tarafından uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile EABDB tarafından imzalanmış en az üç kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

(3) Tezini tamamlayan öğrenci tez savunmasını yapmak için EABDB’ye başvurur. EABDB, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş bir kopyasını ilgili enstitüye iletir. Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih her yarıyıl akademik takvimde belirtilir.

(4) Tez jürisi, EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jüri üyelerinden en az biri, Üniversite içindeki başka bir EABD’nin veya başka bir üniversitenin öğretim üyesi/görevlisi veya ilgili alanda en az yüksek lisans derecesine sahip bir uzman olmalıdır. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda eş danışman jüri üyesi olamaz.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı verir. Jüri kararı, EABDB tarafından en geç ertesi gün ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrencilere jüri tarafından en fazla üç ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi kabul edilmeyen öğrenciler başarısız sayılır.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getiren öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(9) Diğer koşullar da yerine getirilmek kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden öğrenciye “Tezli Yüksek Lisans Diploması” verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalı programının onaylı adı ve varsa meslek unvanı da yazılır.

(10) Tezi ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez tutanak formu ÖİM’ye iletilen öğrenci, yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programında süre ve ders yükü

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile seminer/proje dersinden oluşur. Seminer/Proje dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, seminer dersi kapsamında bir seminer ödevi/projesi hazırlamak ve dersin alındığı yarıyıl sonunda bu ödevi/projeyi sunmak zorundadır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programını azami altı yarıyılda başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Tezsiz yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için ders seçiminde danışmanlık yapacak bir öğretim elemanını birinci yarıyılın kayıt döneminde belirler. Öğrencinin alacağı derslerin saptanması ve kayıt işlemleri danışmanınca yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci, EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en çok üç lisans dersi alabilir.

(5) Öğrenci ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü dersler alabilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü ve başarı

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Öğrenci, dönem projesine EABD tarafından belirtilen yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(3) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimin ilgilendiği olayları, kavram ve süreçleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programında süre ve ders yükü

MADDE 36 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir krediden az olmamak üzere, en az yedi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldan az olamaz. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(3) Doktora programındaki öğrenciye birinci yarıyılın kayıt döneminde EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanı, doktora derecesine sahip ve tam zamanlı Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının da doktora derecesine sahip olması gerekir. Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanınca yürütülür.

(4) Danışman, atanmasını izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için "uzmanlık alanı dersi" adlı bir ders açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, ilgili enstitü kurulunca kararlaştırılır ve ilgili yönetim kurulunca yürütülür.

(5) Doktora programındaki öğrenciler, EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, daha önce alınmamış olması koşuluyla üçü geçmeyen sayıda lisans ve yüksek lisans dersleri alabilirler. Ancak alınan lisans dersleri doktora programındaki ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Öğrenciler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü dersleri alabilirler. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.

(7) En az ders yükünü tamamlayan ancak EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla ek dersler alan öğrencilerin bu derslerdeki notları genel not ortalamasına katılmaz ancak not çizelgesinde belirtilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) DYS, mayıs ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. DYS’ye girmek için başvuran öğrencilerin adları sınavdan önce EABDB tarafından ilgili enstitüye bildirilir.

(3) DYS’ler, EABDB tarafından önerilen ve ilgili yönetim kurulunca onaylanan sürekli görev yapacak beş kişilik “Doktora Yeterlik Komitesi” tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve uygulamak üzere sınav jürileri kurabilir.

(4) DYS, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

(5) Doktora programı öğrencilerinin, ilk sınav haklarını en geç doktora programı derslerini başarı ile tamamladıkları yarıyılı takip eden ilk yarıyılda kullanmaları gerekir.

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(7) DYS’nin herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılır.

(8) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak en çok iki ders daha almasını isteyebilir. Programa devam için bu derslerde başarılı olmak gerekir.

(9) DYS’de başarısız olan öğrenciler tez önerisi savunmasına giremez.

Tez izleme komitesi

MADDE 38 – (1) DYS’de başarılı bulunan öğrenci için EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde TİK oluşturulur.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci danışman dilerse Komite toplantılarına katılabilir.

(3) TİK’in ilk toplantısı, TİK’in atanmasını takip eden en geç altı ay içinde yapılır.

(4) TİK, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır.

(5) Eş danışman TİK toplantılarına katılabilir ancak TİK üyesi olamaz.

(6) Öğrenci, TİK toplantı tarihinden en az bir ay  önce kurul üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir.

(7) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 39 – (1) Tez izleme komitesi oluşturulan öğrenci, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde o zamana kadarki çalışmalarını, tez çalışmasının amaç ve yöntemi ile ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır. Öğrenci tez önerisi hakkında yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce Komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulü ya da reddi yolundaki kararını salt çoğunlukla verir ve bu karar bir tutanakta işaretlenir. Bu karar EABDB tarafından en geç ertesi gün enstitüye tutanakla birlikte bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir tez konusu seçebilir. Bu durumda, yeni bir tez izleme komitesi ve tez danışmanı atanması mümkündür. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışmanı değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemleri içinde yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışmaların planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması notu komite tarafından “Başarılı” (S) veya “Başarısız” (U) olarak belirlenir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 40 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrenci tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tez önerisinde başarılı olan öğrenci tez danışmanı ve varsa eş danışman yönetiminde tez konusu ile ilgili araştırma çalışmalarına başlar.

(4) Tez ve teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez (U) notu alan öğrenciler başarısız kabul edilir ve bu öğrencilerin tez konusu ve/veya danışmanı değişir.

(5) Doktora tez çalışmasını bu Yönetmelikte belirlenen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversite Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde İngilizce programlar için İngilizce yazmak ve tezini jüri önünde İngilizce savunmak, Türkçe programlarda ise Türkçe olarak yazmak ve savunmak zorundadır. Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için EABDB’ye başvurur. EABDB, tez jürisi önerisiyle birlikte, öğrenci tarafından jüri üye sayısından bir fazla sayıda ve ciltlenmemiş olarak teslim edilmiş tezi ilgili enstitüye iletir.

b) Doktora tez jürisi EABDB’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üyelerden üçü öğrencinin TİK’ten ve en az biri bir başka üniversiteden olmak üzere beş üyeden oluşur. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olmaları gerekir.

c) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınav sonunda jüri, tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, EABDB’ce tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

(7) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrencilere jüri tarafından en fazla altı ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciler başarısız sayılır. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

(8) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, format yönünden ilgili enstitü tarafından uygun bulunan tezinin ciltlenmiş ve jüri üyeleri ile EABDB tarafından imzalanmış en fazla üç kopyasını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diploma ve Belgeler, Akademik Danışman, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri,

Katkı Payı, Öğrenim Ücreti ve Diğer Ücretler, İzin,

Kayıt Sildirme ve Tebligat

Diploma ve belgeler

MADDE 41 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma ve belgeler ile bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Tezli yüksek lisans diploması: Tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir.

b) Tezsiz yüksek lisans diploması: Tezsiz yüksek lisans programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir.

c) Doktora diploması: Doktora programlarından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir.

ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine geçen bir belgedir.

d) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

e) Not çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

f) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.

(2) Diploma ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:

a) Diplomalar, Rektör ve ilgili enstitü müdürü.

b) Geçici mezuniyet belgesi, ilgili enstitü müdürü.

c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi, ilgili enstitü müdürü.

(3) Diploma ve belgelerde öğrencinin bağlı bulunduğu enstitü, EABD ve/veya varsa programı belirtilir.

(4) Diplomaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir.

(5) Diplomaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, yenisi hazırlanır. Yeni nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.

(6) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda diploma üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

Akademik danışman

MADDE 42 – (1) EABDB’ler, lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye Üniversite öğretim üyeleri veya görevlileri arasından bir akademik danışman atar.

(2) Akademik danışmanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.

b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değerlendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.

c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirir ve yönlendirir.

Disiplin

MADDE 43 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Enstitü müdürü, enstitü çalışmaları ile ilgili işlemler nedeniyle enstitü görevlileri hakkında disiplin soruşturması açmaya veya açtırmaya yetkilidir. Bu hususta, 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Burs

MADDE 44 – (1) Öğrencilere verilecek bursların içeriği ve dağıtımına ilişkin esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 45 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato tarafından düzenlenir.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 46 – (1) Lisansüstü programların öğretim ücretleri öğretim yılı başlamadan önce Mütevelli Heyet tarafından saptanır. Her yarıyıla ait öğretim ücreti o yarıyıl başında kayıt yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden önce ödenir.

(2) Öğretim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz veya yenilenmez.

İzin

MADDE 47 – (1) İlgili yönetim kurulunun kararı ile öğrencilere hastalık, askerlik, yurtdışında öğrenim ve kişisel-ailevi güçlükler ve benzeri haklı nedenlerle ve belgelenmesi koşulu ile toplam en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Bir yarıyıldan az süre için izin verilmez. İzinli geçen süreler öğretim süresine katılmaz.

(2) Tutuklanan, mahkûm olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sona eren öğrenciler, aklanmış olduklarını belgelemeleri halinde tutuklulukta geçen süre için izinli sayılırlar. İzinli geçen süreler öğretim süresine katılmaz.

(3) İzinli sayılanlar, izinli oldukları süreler için Mütevelli Heyeti tarafından izinli öğrenciler için belirlenen ücreti ödemek zorundadırlar.

(4) Süresi içerisinde ücretini ödemeyenlerin izin hakkı ilgili yönetim kurulu kararı ile saklı tutulur. Bu durumdaki öğrencilerin izinde geçirdikleri süre ise azami öğretim süresine dahil edilir.

(5) İzin talebi, gerekçeli bir dilekçe ve gerekli belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne yapılır.

(6) İzin taleplerinin yarıyıl başında ve ders ekle/sil süreleri başlamadan yapılması asıldır. Ani hastalık veya beklenmedik durumların ortaya çıkması dışında, bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(7) Yurtdışında belirli bir süre öğrenim görmek üzere izin almış öğrencilerin programa dönüş için başvurularında bu sürede gördükleri öğrenim ve almış oldukları dersler EABDB’ce incelenip değerlendirilir; bu değerlendirme ilgili yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir.

(8) Hastalık izni dışındaki nedenlerle izin almış öğrenciler izinlerinin bitiminde normal yarıyıl kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam ederler. Ancak hastalık nedeniyle izin almış öğrenciler, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık raporu ile kanıtlamak zorundadırlar.

Kayıt sildirme, süre aşımı ve ilişik kesilmesi

MADDE 48 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde enstitü müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, EABDB tarafından lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde yeniden değerlendirilir.

(4) Durumları aşağıda işaretlenen öğrencilerin kayıtlı oldukları programla ilişkileri kesilir:

a) Bilimsel hazırlık programında bir yılın sonunda başarısız olan öğrenciler,

b) Dil hazırlık sınıfında okuyup, bir yılın sonunda İngilizce yeterli puanı alamayan öğrenciler.

Tebligat

MADDE 49 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır. Kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdiği halde enstitüye bu değişikliği bildirmemiş veya yanlış-eksik adres vermiş olan öğrencilerin enstitüde bulunan adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan lisansüstü programları

MADDE 50 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, diğer yükseköğretim kurumları ile bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 6/7/2004 tarihli ve 25514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.