28 Şubat 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29281

YÖNETMELİK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)’ndan:

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/3/2014 tarihli ve 28935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

“h) Tahmin hizmeti; Tahminler Dairesi Başkanlığı, bölge tahmin ve erken uyarı merkezleri ve A sınıfı havalimanı meteoroloji müdürlüklerinde verilen hizmeti,”

“k) Meydan hizmeti; Meydan meteoroloji müdürlüğünde verilen hizmeti,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Sivil savunma uzmanı, uzman.”

“1) Aşçı, Rasatçı yardımcısı, teknisyen yardımcısı ve hizmetli.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Genel Müdürlükte en az 6 ay çalışmış olmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki (4) ve (5) numaralı alt bentler eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Uzman” ibaresi “Sivil savunma uzmanı ve uzman” şeklinde değiştirilmiştir.

“2) Genel Müdürlükte, döner sermaye işletme müdür yardımcısı, sivil savunma uzmanı araştırmacı, uzman, şef, avukat, mühendis, mimar, fizikçi, jeomorfolog, matematikçi, istatistikçi, kimyager, astronom, çözümleyici, mütercim, programcı, tekniker, istidlalci, rasatçı, teknisyen, haberleşme teknisyeni, memur, haberleşme memuru, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

3) Şube müdürü ve meteoroloji müdürü kadrolarına atanacaklar için, atanacağı görevle ilgili birim veya konularda en az 2 yıl çalışmış olmak,”

“4) Analiz ve Tahminler Şube Müdürü kadrosuna atanacaklar için, tahmin hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış olmak,

5) Meydan ile bünyesinde meydan hizmetleri verilen Meteoroloji Müdürlüklerinin meteoroloji müdürü kadrolarına atanabilmek için; tahmin veya meydan hizmetlerinde en az 2 yıl çalışmış olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Şube Müdürü ve Meteoroloji Müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve meteoroloji müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması;  diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel,  ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.”

“(3) Duyurulan kadrolardan;”

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya veya başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması durumunda, yedekler arasından başarı sıralaması ve tercihler dikkate alınarak atama yapılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/3/2014

28935