27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

KANUN

NÜKLEER MADDELERİN FİZİKSEL KORUNMASI SÖZLEŞMESİNDE

DEĞİŞİKLİĞİN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6611                                                                                     Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 4-8 Temmuz 2005 tarihlerinde Viyana’da düzenlenen Diplomatik Konferans’ta kabul edilen “Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Sözleşmesinde Değişiklik”in beyanda bulunmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

26/2/2015