27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :  19/2/2015

Karar No    :  2015/11

Konu           :  Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi (105.647,34 m2 yüzölçümlü

                        158 ada 149 parselin 91.543,54 m² lik kısmı) İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5.11.2014 tarih ve 7609 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 22.7.2013 tarih ve 2013/123 sayılı Kararı ile 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylanan, mülkiyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 105.647,34 m2 yüzölçümlü 158 ada 149 parselin 91.543,54 m²’lik kısmına ilişkin “Belediye Hizmet Alanı (E: 0,60; Yençok: Serbest), Cami (E: 0,60; Yençok: Serbest), Park, Rekreasyon Alanı ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Kurtalan Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

Ekleri için tıklayınız