27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih            :  19/2/2015

Karar No     :  2015/10

Konu            :  Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yenidoğan Mahallesi

                         13246 ada 79 ve 80 no.lu parseller

                         İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27.11.2014 tarih ve 8151 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yenidoğan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 21.282,51 m² yüzölçümlü 13246 ada 79 ve 80 no.lu parsellere yönelik “Gelişme Konut Alanı (TAKS: 0.40; KAKS: 3.20), Ticaret Alanı (E: 2.00; Yençok: 5 kat), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

Ekleri için tıklayınız