27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih            :  19/2/2015

Karar No      :  2015/09

Konu            :  Yalova İli, Merkez İlçesi, Samanlı Köyü, Kurtdere Mevkii

                          240 ada 4 no.lu parsel

                          İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13.11.2014 tarih ve 7819 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı Yalova İli, Merkez İlçesi, Samanlı Köyü, Kurtdere Mevkii sınırları içerisinde yer alan 8.278,90 m² yüzölçümlü 240 ada 4 no.lu parsele yönelik “Gelişme Konut Alanı (A-2, TAKS: 0.30; KAKS: 0.60) ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Kurum ve Kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.

Ekleri için tıklayınız