27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih            :   19/2/2015

Karar No     :   2015/08

Konu            :   Muş ili, Merkez ilçesi, Alizurum (Tandoğan) köyü ve Kepenek

                          (Arnak) köyü, (Muş Şeker Fabrikası Alanına ait Parseller) İlave ve

                          Revizyon İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/12/2014 tarih ve 9030 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve şahıs  adına kayıtlı Muş ili, Merkez ilçesi, Alizurum (Tandoğan) köyü ve Kepenek (Arnak) köyü sınırları içerisinde yer alan Muş Şeker Fabrikası alanına ait muhtelif parsellere “Sanayi Alanı (Emsal:1.00, Yençok:Yapının teknolojik özelliğine göre belirlenecek), Resmi Kurum Alanı (E:1.00, Yençok:Serbest), Teknik Altyapı Alanı (E:0.10, Yençok:Serbest) Tarımsal Niteliği Korunacak Alan, Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planlarının onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Muş Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

Ekleri için tıklayınız