27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :   19/2/2015

Karar No   :   2015/07

Konu          :   Samsun ilindeki bazı taşınmazların

                        özelleştirme kapsam ve programına alınması.

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 13/1/2015 tarihli ve 225 sayılı yazısına istinaden,

1. Samsun ili, Bafra ilçesi, Elifli Mahallesi, Ortamahalle Mevkiinde bulunan ve tapunun 162, 299, 343, 346 ve 348 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların üzerindeki haklar ve binaları ile birlikte, Ondokuz Mayıs Üniversitesine tahsis edilmek üzere eğitim ve öğretim hizmetlerinde kamu yararına kullanılması ve kullanım amacının tapu siciline şerh edilmesi kaydıyla, 4046 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (i) bendine istinaden bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devredilmesine ilişkin Kurulumuzun 7.1.2011 tarihli ve 2011/05 sayılı Kararında Ondokuz Mayıs Üniversitesine yapılan tahsisin taşınmazların eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmaması sebebiyle kaldırılmasına ve Samsun ili, Bafra ilçesi, Elifli Mahallesi, Ortamahalle Mevkiinde bulunan ve tapunun 162, 299, 343, 346 ve 348 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış veya kiralama veya mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi veya işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2017 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.