27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 19/2/2015

Karar No  : 2015/06

Konu         : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 28/1/2015 tarih ve 537 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 27.1.2014 tarih ve 2014/04 sayılı Kararının 1. Maddesinin; “Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Camikebir mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 29 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 no’lu parseller, 30 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no’lu parseller, mülkiyeti Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ait 30 ada, 1 no’lu parsel ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanı kapsayan ekli krokide sınırları belirtilen yaklaşık 666.410 m² yüzölçümlü İnebolu Limanı Alanının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına” şeklinde revize edilmesine,

2- Kastamonu İli, İnebolu İlçesi, Camikebir Mahallesinde yer alan 29 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 no’lu parseller, 30 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no’lu parseller ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanı kapsayan İnebolu Limanı Alanına yönelik “Liman Alanı, Yol, Resmi Kurum Alanı” kullanım kararlarının getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planının onaylanmasına,

3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.

Ekleri için tıklayınız