27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 19/2/2015

Karar No  : 2015/05

Konu         : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 1.12.2014 tarih ve 8219 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 5.2.2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Kayapınar Mahallesi, 660.335,83 m² yüzölçümlü, 2458 ada 1 parsel, 2459 ada 1 parsel, 2460 ada 1 parsel, 2461 ada 1 parsel, 2462 ada 1 parsel ile 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044 ve 8045 no.lu parsellere yönelik “Kentsel Konut Gelişme Alanı, Kamu Kuruluş Alanı ve Akaryakıt-LPG Servis Alanı” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kayapınar Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

Eki için tıklayınız