27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 19/2/2015

Karar No  : 2015/01

Konu         : İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 29.12.2014 tarih ve 9031 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 5.2.2001 tarih ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Tekel Genel Müdürlüğü (TTA Gayrimenkul A.Ş.) adına kayıtlı, Edirne İli, Merkez İlçesi, Kirişhane Mahallesi, 18.255,84 m² yüzölçümlü, 2241 ada, 3 no.lu parsele yönelik “Tercihli Kullanım Alanı (Emsal:1,50; 2,00; 3,00; Hmax:Serbest), Park Alanı ve Yol” kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Edirne Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

Ekleri için tıklayınız