27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARI

YÖNETMELİĞİ (SHY-YDK)’ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/4/2012 tarihli ve 28255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)’nin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Amatör yapım hava araçlarının denetlenmesi için yetki alan Yetkili Bağımsız Denetçi kuruluşlarda Başdenetçi gerekliliği aranmaz. Ancak denetçilerin; amatör yapım hava araçlarının tasarımı, yapımı ve uçuş testleri konularında en az beş yıl tecrübe sahibi ve en az bir (1) adet amatör hava aracı tasarım, yapım ve uçuş testleri süreçlerinde çalışmış olmaları gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Uçuşa elverişlilik grubunda yer alan denetleme yetki türleri şunlardır;

a) Sürekli uçuşa elverişlilik yönetim kuruluşu,

b) Hava aracı uçuşa elverişlilik,

c) Hava aracı bakım kuruluşları,

ç) Bakım eğitim kuruluşları,

d) Hava aracı tasarım ve üretim kuruluşları,

e) Hava aracı, parça veya teçhizat sertifikasyonu,

f) Amatör yapım hava araçları,

g) İnsansız hava araçları,

ğ) Özel uçuş izinleri.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3)  Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ğ) bentleri Amatör yapım hava araçlarının denetlenmesi için yetki alan Yetkili Bağımsız Denetçi kuruluşları için uygulanmaz. Amatör yapım hava araçları denetlenmesi için yetki alan Yetkili Bağımsız Denetçi Kuruluşu tek kişilik şirket veya kuruluş amaçlarında havacılık faaliyeti bulunan kulüp, dernek veya vakıf olabilir.

(4) Amatör yapım hava araçlarının denetlenmesi için yetki alan Yetkili Bağımsız Denetçi kuruluşlar verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen sigorta miktarının %20’si kadar sorumluluk sigortası yapmaları yeterlidir. Tek kişilik şirket olması halinde ise birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen miktarın %1’i kadar sorumluluk sigortası yapılması yeterlidir.

(5) Sadece Amatör yapım hava araçlarının denetlenmesi için yetki alan Yetkili Bağımsız Denetçi kuruluş tek kişilik şirket ise bu Yönetmeliğin 10, 12 ve 15 inci maddelerinde yer alan hükümler uygulanmaz. Amatör yapım hava araçları için yetki alan Yetkili Denetim Kuruluşlarından elkitabı istenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“g) Bu Yönetmelik kapsamında verilecek inceleme ve denetim hizmeti nedeniyle oluşabilecek zararların tazminini teminen bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirlenen miktarda sorumluluk sigortası yaptıracağına dair taahhütname.”

“(6)  Bu maddenin birinci fıkrasının  (a), (b) ve (ç) bentleri Amatör yapım hava araçlarının denetlenmesi için yetki alan Yetkili Bağımsız Denetçi kuruluşlar için uygulanmaz.

(7)  Amatör yapım hava araçlarının denetlenmesi için yetki alan Yetkili Bağımsız Denetçi kuruluşlarının kulüp, vakıf veya dernek olması halinde, kulüp/vakıf/dernek veya tek kişilik şirket olduğunu gösterir ilgili Makamdan alınmış yazının ve kulüp/vakıf/dernek/şirket tüzüğünün Genel Müdürlüğe sunulması gerekir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/4/2012

28255

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/1/2013

28529