27 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29280

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması ile bu faaliyetlerin yürütülmesinde görevlendirilecek uzmanların vasıfları ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 19, 34 ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu gerçek kişileri,

b) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yenilikçi çalışmaları, çevreye uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliği gidermeye odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

c) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, araştırmacı/araştırmacıların yetkinliklerinin belirtildiği, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi ve bütçe gerekçeleri, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi, 

ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

d) Bakanlık İlgili Birimi: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığını,

e) Başvuru dönemi: Ar-Ge destek başvurularının alınacağı, Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen tarihleri,

f) Desteklemeye esas harcama tutarı: Desteklenmesi tavsiye edilen projeye ilişkin, bu Yönetmelik kapsamında desteklenebilen harcama kalemleri çerçevesinde kabul edilen giderlerin toplamını,

g) Destek oranı: Projenin değerlendirilmesi sonucunda projeye verilecek destek tutarını belirleyen ve desteklemeye esas harcama tutarına uygulanacak yüzdelik oranı,

ğ) Destek süresi: Projede, destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve değerlendirme neticesinde kabul edilen süreyi,

h) Destek tutarı: Desteklemeye esas harcama tutarı ile destek oranının çarpımı sonucu hesaplanan tutarı,

ı) İzleme dönemi: Proje süresine göre sözleşmede belirlenecek izleme periyotlarını,

i) İzleme raporu: Projede gerçekleşen teknik kazanımları, faaliyetleri, projedeki ilerlemeyi, zaman, maliyet, kapsam açısından planlanandan sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, giderlerin faaliyetlerle uyumu gibi hususları değerlendirmek amacıyla izleyici tarafından gerekli durumlarda yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporu,

j) İzleyici: Destek kapsamına alınan proje faaliyetlerinin izlemesini yapan uzman havuzundan seçilen kişi veya kişileri,

k) Kuruluş: Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk veya kamu tüzel kişileri ile Türk Ticaret Siciline kayıtlı şirketleri,

l) Mali rapor: Destek verilen projeye ilişkin olarak her bir izleme dönemi için hazırlanıp proje gerçekleşme raporuna eklenen, proje sahibi tarafından imzalanan, sağlanan desteğe ilişkin gider formları, belgeleri ve gerekli ekleri ile tamamlayıcı mali belgelerden oluşan, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere yeminli mali müşavir tarafından onaylanan dokümanı, 

m) Proje değerlendirme raporu: Projenin destek kapsamını, desteklemeye esas harcama tutarını, destek oranını, verilecek destek tutarını, destek süresini, proje puanını ve bunlara ilişkin diğer hususları içeren değerlendirme raporunu,

n) Proje esas muhatabı: Ortak başvurularda, ortaklar arasında koordinasyonu sağlayan ve Bakanlık nezdinde projeye ilişkin iş ve işlemleri yürüten pilot ortağı,

o) Proje gerçekleşme raporu: Dönemsel olarak hazırlanıp,  desteklenen projede gelinen aşamaya ilişkin bilimsel, idari ve teknik hususları, teknik kazanımları, faaliyetleri ve gerçekleşmeleri, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, zaman, maliyet, kapsam olarak gerçekleşen veya projede vaat edilenden sapmaları, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri ve benzeri bilgileri içeren ve proje sahibi tarafından imzalanan dokümanı,

ö) Proje sahibi: Proje destek talebinde bulunan ve projeyi gerçekleştirmekten sorumlu kuruluşu, birden fazla kuruluşun ortak başvurusu halinde proje esas muhatabını,

p) Proje sonuç raporu: Destek kapsamına alınan ve tamamlanan projeye ilişkin tüm gerçekleşme aşamalarını, bilimsel ve teknik çıktı ve sonuçlar ile idari hususları, projenin sağladığı veya sağlayacağı katma değeri gösteren raporu,

r) Sektör: Elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri sektörlerini,

s) Sözleşme: Bakanlık ile proje sahibi arasında akdedilen, desteğin kapsamı, hukuki, idari, mali hükümler, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile diğer hususların belirlendiği yazılı anlaşmayı,

ş) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

t) Uzman: Projelerin, değerlendirilme ve izlenmesinde görevlendirilecek; yurt içindeki veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim veren, en az lisans düzeyindeki temel bilimler, mühendislik, astronomi, istatistik ile iktisadi ve idari bilimler alanında eğitim veren fakültelerin bölümlerinden mezun,  üniversite, araştırma-geliştirme faaliyeti yapan kurum ve kuruluşlar ile teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerde çalışan veya daha önce çalışmış, en az beş yıl iş tecrübesine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını,

u) Uzman havuzu: Projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesinde görevlendirilmek üzere Bakanlık tarafından oluşturulan uzmanlar grubunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Destek Başvurusu ve Şartları

Desteklemede öncelikli konular

MADDE 4 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda her yıl için destekleyeceği öncelikli proje konularını sektörler itibarıyla ilgili Bakanlık birimleri ile Bakanlık bağlı/ilgili/ilişkili kurum ve kuruluşlarının da görüşleri doğrultusunda, Kalkınma Planları ve Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu Kararlarını da dikkate alarak belirler ve Bakanlık internet sitesinde yayımlar.

(2) Bakanlık ayrıca, ilan edilen desteklemede öncelikli konulara ilave olarak yıl içerisinde, bu Yönetmelikte belirtilen alanlarda ülke için önem arz eden teknolojik ve/veya stratejik konular belirleyebilir ve bu alanlarda proje başvurusu alabilir. 

Başvuru ve duyurular

MADDE 5 – (1) Proje destek başvuruları, başvuru kılavuzlarında belirlenen içerik ve biçime uygun olarak Bakanlık ilgili birimine yapılır.

(2) Proje destek başvurularına ilişkin duyurular ve başvuru usulleri Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

Proje destek başvurusu şartları

MADDE 6 – (1) Proje destek başvuruları kuruluşlar tarafından yapılabilir.

(2) Ar-Ge projesine destek başvurusunda bulunan kuruluşun proje konusunun faaliyet alanıyla ilişkili olması gerekir.

(3) Başvuru yapan kuruluşların, kamu kurumu ve kuruluşları hariç başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıldır faaliyette olması gerekir.

(4) Başvuruyu yapan kuruluşların, kamu kurumu ve kuruluşları hariç projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması gerekir. Projenin gerçekleştirilmesinde görev alması kaydıyla, kuruluş ortakları gerçek kişiler, kuruluşun bünyesinde çalışan olarak değerlendirilir.

(5) Kuruluşlar bir araya gelerek ortak proje başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda ortaklardan biri proje esas muhatabı olarak proje başvurusunda belirtilir.

(6) Ortak başvurularda; kuruluşlar, projede yer alan personel sayısının en az üçte biri kadar personeli en az bir yıldır bünyesinde çalıştırıyor olması şartını birlikte sağlayabilirler.

(7) Kuruluşlar, bir başvuru dönemi içerisinde her bir sektör için tek başına veya ortak olarak sadece bir proje başvurusunda bulunabilir.

(8) Ar-Ge projesine ait çalışmalar Türkiye’de yürütülür.

(9) Başvuru şartlarını sağlayan proje destek başvuruları değerlendirilmek üzere kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Havuzu Oluşturulması ve Projelerin Değerlendirilmesi

Uzman havuzu oluşturulması

MADDE 7 – (1) Bakanlıkça, bu Yönetmelik kapsamında projelerin değerlendirilmesini ve izlenmesini sağlamak üzere uzmanlardan oluşan bir uzman havuzu oluşturulur.

(2) Uzman havuzu başvuruları, başvuru kılavuzunda belirlenen içerik ve biçime uygun olarak Bakanlık ilgili birimine yapılır.

(3) Uzman havuzunda yer almak isteyen ve uzman tanımına uyan kişiler, Bakanlığın internet sitesi üzerinden veya bizzat başvuruda bulunarak, 3 üncü maddenin (t) bendinde belirtilen nitelikleri taşıdığına dair belgeler ile Bakanlıkça talep edilen diğer belgeleri Bakanlığın ilgili birimine bizzat veya posta yoluyla iletir.

(4) Bakanlık, yapacağı inceleme sonrası uzman tanımına uyan kişilere uzman havuzuna alındıklarına dair bildirimde bulunur.

(5) Uzman havuzunda yer almak isteyen kamu görevlileri kendi kurumlarından izin alacaklardır.

(6)  Bakanlık, projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesinde görevlendirilmek üzere uzman tanımına uyan Bakanlık personelini uzman havuzuna dâhil edebilir.

Ön değerlendirme

MADDE 8 – (1) Proje destek başvuruları, aşağıdaki hususlar dikkate alınarak ön değerlendirme kılavuzunda belirlenen esaslar çerçevesinde ön değerlendirmeye tabi tutulur.

a) Proje içeriğinin Ar-Ge tanımına uygunluğu.

b) Projenin Bakanlıkça ilan edilmiş olan öncelikli konular kapsamında olması.

(2) Ön değerlendirme sonucunda alınan karar proje sahibine bildirilir.

Proje değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) Ön değerlendirmede yeterli bulunan projeler aşağıdaki kriterler dikkate alınarak proje değerlendirme kılavuzunda belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.

a) Projenin yapılabilirliği.

b) Proje ekibinin niteliği.

c) Proje plan kalitesi.

ç) Projenin Ar-Ge niteliği ve yenilikçi yönüne ilişkin unsurları.

d) Teknolojik değerlendirme ve karşılaştırmalar.

e) Proje çıktısının bir ürüne dönüşme potansiyeli, sosyal ve ekonomik faydası.

f) Projenin teknik ve ticari riskleri.

(2) Birinci fıkrada yer alan kriterler çerçevesinde her bir proje için 100 üzerinden bir proje puanı belirlenir.

(3) Her bir proje için proje değerlendirme raporu hazırlanır.

(4) Proje puanları dikkate alınarak destek tavsiye listesi oluşturulur.

(5) Proje değerlendirme sonucunda alınan karar proje sahibine bildirilir.

(6) Proje değerlendirmesinde görevlendirilecek uzmanlar aynı projenin ön değerlendirmesinde görev almamış olmalıdır.  Proje değerlendirmesinde görevlendirilen uzmanlar aynı projenin izleme süreçlerinde de görev alamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Proje Destek Süreci

Destek kararı

MADDE 10 – (1) Destek tavsiye listesinde yer alan projeler, proje puanı esas alınarak, bütçe imkânları çerçevesinde destek kararı almak üzere Bakanlık ilgili birimi tarafından Bakanlık Müsteşarının onayına sunulur.

(2) Alınacak destek kararı sonuçları proje sahiplerine bildirilir.

Destek süresi

MADDE 11 – (1) Projelere verilebilecek destek süresi en fazla otuz altı ay olup, gerekmesi halinde Bakanlık, projenin tamamlanabilmesi için destek süresinin üçte birini aşmamak kaydıyla ve ek bütçe tahsis etmeksizin ilave süre verebilir.

Destek oranı

MADDE 12 – (1) Destek oranı en fazla %75’dir.

Sözleşme

MADDE 13 – (1) Desteklenmesi uygun bulunan projelere ilişkin olarak Bakanlık ile proje sahibi arasında bu Yönetmelikte yer alan hususları da ihtiva eden tip sözleşme imzalanır.

(2) Sözleşmeye ilişkin giderler proje sahibince karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Proje Gerçekleşme, İzleme ve Sonlandırma Süreci

Gerçekleşme ve izleme

MADDE 14 – (1) Proje sahibi, sözleşmede belirtilen izleme dönemleri sonunda proje gerçekleşme ve eki mali raporlarını hazırlar Bakanlığa ve izleyiciye sunar. İzleme dönemleri sözleşmede belirlenir ve projenin süresine bağlı olarak 3 ila 6 aylık dönemler halinde yapılır.

(2) İzleme dönemleri sonunda verilecek proje gerçekleşme raporlarının kapsamı projenin özellikleri dikkate alınarak sözleşmede belirtilir.

(3) Bakanlık ve izleyici gerçekleşme raporlarına ek olarak proje hakkında gerek duyduğunda proje sahibinden her türlü bilgi ve belge talep edebilir, yerinde inceleme yapabilir.

(4) Destek kapsamına alınan projelere ilişkin teknik ve mali gerçekleşmeler ile projelerin öngörüldüğü şekilde yürütülüp yürütülmediği, proje gerçekleşme ve eki mali raporlar ile izleme raporları vasıtasıyla takip edilir.

(5) Projenin amaç ve hedeflerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmek üzere bir veya birden fazla izleyici görevlendirilir. İzleyici tarafından, proje gerçekleşme raporlarında belirtilen çalışmalar gerekli durumlarda yerinde incelenerek, izleme raporu düzenlenir.

(6) Bakanlık, izleyici seçimini proje niteliğini dikkate alarak yapar.

(7) İzleyici tarafından yapılan incelemede eksik bulunan gerçekleşme raporları, tamamlanmak üzere proje sahibine iade edilir ve Bakanlığa bildirilir. Gerçekleşme raporu proje sahibi tarafından en geç bir ay içinde düzeltilerek izleyiciye ve Bakanlık ilgili birimine gönderilir.

(8) Bakanlık, gerektiğinde uzman havuzundan seçeceği uzmanlara veya kendi personeline inceleme yaptırabilir. Bu inceleme sonunda hazırlanacak rapor idarece esas alınır.

(9) Bakanlık, ihtiyaç duyması halinde izleyici değişikliği yapabilir.

Proje sonuç raporu ve destek sürecinin sonlandırılması

MADDE 15 – (1) Projenin tamamlanmasını müteakip proje sahibince hazırlanan proje sonuç raporu en geç bir ay içinde Bakanlığa ve izleyiciye sunulur. İzleyici tarafından olumlu görüş bildirilen proje sonuç raporunun Bakanlıkça da uygun bulunması halinde proje destek süreci sonlandırılır ve nihai destek ödemesi yapılır. 

(2) Sonuç raporu reddedilen projelere ait kalan destek ödemeleri yapılmaz.

Projenin devri

MADDE 16 – (1) Destek kapsamına alınan projeler, projenin sonuçlandırılabilmesi açısından zorunlu görülen durumlarda proje sahibinin talebi üzerine, bu Yönetmelikte aranan şartlara sahip olmak kaydı ile başka bir kuruluşa devri ancak Bakanlık onayı ile mümkün olabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hususlar

Desteklenen harcama kalemleri

MADDE 17 – (1) Projelerde, aşağıdaki harcama kalemleri desteklenebilir:

a) Projede kullanılan malzeme giderleri.

b) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanım giderleri.

c) Proje yöneticisi ve projede görev alan personele ödenen ücretler.

ç) Laboratuvar test ve analiz raporları ile ilgili giderler.

d) Danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri.

(2) Proje bütçesinde yer alan “danışmanlık ve eğitim hizmeti alım giderleri” kalemi proje bütçesinin %10’undan fazla olamaz.

(3) Bakanlıkça desteklenen projeye başka bir kurum veya kuruluştan destek alınamaz. Ancak birden fazla projeyi içinde barındıran entegre projeler açısından başvuru esnasında bildirilmesi kaydı ile bir bölümü başka kurum veya kuruluşlarca desteklenen projelerin destek kapsamında olmayan diğer kısımlarına ilişkin projeler için Ar-Ge desteği başvurusunda bulunulabilir.

Giderlerin karşılanması

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak proje destek ödemeleri ile destek verilecek projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesi sürecinde görevlendirilen kişilere yapılacak ödemeler ile araştırma ve destek faaliyetleriyle ilgili diğer harcamalar, Bakanlığın ilgili sektörlerine ilişkin Ar-Ge Gelirleri ve Eğitim Faaliyetleri Payı olarak gelir kaydedilen ve karşılığı Merkezi Yönetim Bütçesine kaydedilen ödenekten karşılanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında desteklenen projelerden ortaya çıkan faydalı model ve patent gibi fikri ve sınai haklar çerçevesinde elde edilen gelirlerden sözleşmede belirtilen oranda ve sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde genel bütçeye Ar-Ge Gelirleri ve Eğitim Faaliyetleri Payı olarak gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.

Destek ödemeleri

MADDE 19 – (1) Desteklenen projeye ilişkin olarak proje sahibine yapılacak destek tutarı ve ödeme şartları sözleşmede belirtilir.

(2) Destek kapsamında yapılan tüm ödemelerde ödeme emri belgesinin ekine; yapılan işin niteliğine uygun olması kaydı ile 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin (b) bendine göre aranması gereken belgelerle birlikte Bakanlıkça kabul edilen gerçekleşme ve izleme raporları ile mali raporlar eklenir. Ancak, söz konusu yönetmeliğe göre aranması gereken belgelerden olan “yetkili komisyonun kabul onay belgesi” yerine izleyici raporu kullanılır.

(3) Proje sahibine avans ödemesi yapılmaz ve ilk ödeme tutarı toplam destek tutarının %20’sinden fazla olamaz.

(4) Destek kapsamında yapılacak nihai ödeme, proje sonuç raporunun Bakanlık tarafından onaylanmasından sonra yapılır ve nihai ödemeye bırakılan tutar, toplam destek tutarının %20’sinden az olamaz.

(5) Destek kapsamındaki projelerle ilgili harcama ve gider belgelerinin, destek süresi içinde düzenlenmiş olması gerekir.

Yersiz veya fazla ödeme, cezai yükümlülük

MADDE 20 – (1) Proje sahibine, yersiz veya fazla ödeme yapılması durumunda;

a) Ödenen tutar varsa proje sahibinin Bakanlıktan destek kapsamındaki alacağından mahsup edilir.

b) Ödenen tutar, proje sahibinin Bakanlıktan herhangi bir alacağının olmaması halinde, Bakanlık ilgili birimi tarafından yapılan bildirimi takip eden bir ay içerisinde, Bakanlığa iade edilir.

c) Yersiz veya fazla ödenen veya mahsuplaşma sonrasında kalan tutarın bir ay içerisinde Bakanlığa iade edilmemesi durumunda, bu tutarın genel hükümler çerçevesinde tahsil edilebilmesi için Bakanlık ilgili birimi tarafından dosya hukuk müşavirliğine intikal ettirilir.

(2) Destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında kanuni işlemlerin yapılması için adli yollara başvurulur.

(3) Proje sahibi tarafından sahte belge ibrazı nedeniyle veya başka bir surette haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, proje sahibine yapılan bu ödemeler, Bakanlığın bildirimi üzerine, ilgili vergi dairelerince proje sahibinden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir.

Bakanlık dışından görevlendirilecek uzman ücretleri

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan proje başvurularının ön değerlendirilmesinde Bakanlık dışından görevlendirilen uzmanlara; her bir proje için, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %20’si ödenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan proje başvurularının proje değerlendirmesinde Bakanlık dışından görevlendirilen uzmanlara; her bir proje değerlendirmesi için kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %40’ı ödenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan proje izlemelerinde izleyici olarak Bakanlık dışından görevlendirilen uzmanlara, görevlendirildiği her bir projeye ilişkin izleme dönemlerine ait izleme raporları başına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %35’i ödenir.

(4) Bu şekilde görevlendirilen uzmanlara bir takvim yılı içerisinde yapılabilecek toplam ödeme tutarı kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin iki  katından fazla olamaz.

(5) Projelerle ilgili olarak görevlendirilen ve bu görevlerini ifaları esnasında memuriyet mahalli dışına gönderilen uzmanlara 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ayrıca harcırah ödenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

TÜBİTAK ile İşbirliği

TÜBİTAK ile işbirliği

MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında, araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesini, TÜBİTAK tarafından oluşturulacak özel bir destek programı çerçevesinde ve TÜBİTAK ile yapacağı protokol kapsamında yürütebilir.

(2) Bakanlık ile TÜBİTAK arasında yapılacak protokol; TÜBİTAK’a yürüteceği hizmetler karşılığında ödenecek ücretler ile desteklere ilişkin çağrıların duyurulması, proje başvurularının alınması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve sonlandırılması, ödemelerin yapılması süreçleri ve benzeri diğer hususları kapsar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Geçici Hükümler

Değişiklik talebi

MADDE 23 – (1) Desteklenen projelere ilişkin kapsam, süre ve idari konularda gerekçeli olarak sunulan değişiklik talepleri Bakanlık tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

(2) Bakanlık tarafından projeye ilişkin uygun bulunan değişiklikler sözleşmenin eki olarak değerlendirilir.

Durdurma ve iptal

MADDE 24 – (1) Mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak imkânsız hale gelen projeler, proje sahibinin başvurusu veya söz konusu hususların tespiti üzerine Bakanlık onayı ile geçici olarak mücbir sebep süresince durdurulabilir. Bu süre en fazla 1 yıl olabilir.

(2) Durdurma gerekçelerinin ortadan kalktığının proje sahibi tarafından Bakanlık ilgili birimine bildirilmesi veya Bakanlık ilgili birimi tarafından tespiti halinde, proje yeniden başlatılabilir. Durdurma süresi proje bitiş tarihine ilave edilir.

(3) Durdurma işlemi sonrasında mücbir sebeplerle yürütülmeleri imkânsız hale gelen projelere verilen destekler, proje sahibinin başvurusu veya bu durumun Bakanlık ilgili birimi tarafından tespiti halinde kesilir.

(4) Proje sahibinin kusur veya ihmalleri nedeniyle olumsuzluk saptanan ve yürütülemeyeceği anlaşılan projeler ile 31 inci maddede belirtilen etik kurallarına uyma yükümlülüğüne aykırı davranıldığı tespit edilen projelere ilişkin destek, Bakanlık onayı ile iptal edilir. Desteği iptal edilen proje sahibine beş yıl boyunca Bakanlığımızca başka bir destek ve teşvik verilmez. Proje sahibinden daha önce verilmiş olan destekleri bir aylık süre zarfında iade etmesi istenir. İade edilmediği takdirde Bakanlığın bildirimi üzerine, ilgili vergi dairelerince proje sahibinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir.

(5) Bakanlık ilgili biriminin, projenin amacına ulaşmayacağını tespit etmesi halinde, proje durdurulmadan da destek kesilebilir. Bu şekilde desteği kesilen projeler için proje sahibinden o tarihe kadar yapılan ödemelerin iadesi istenmez.

(6) Bakanlıkça desteklenen projeye başka bir kurum veya kuruluştan destek alındığının tespiti halinde sözleşme imzalanmış olsa bile Bakanlık tarafından tek taraflı olarak iptal edilir. İptal edilen projeler için bu Yönetmelik kapsamında varsa yapılan ödemeler Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tahsil edilir.

Mücbir sebep hali

MADDE 25 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; olağanüstü doğa olayları, deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, ambargo ve yabancı ülkelerin kısıtlamaları, terör eylemleri, savaş ve abluka olması, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri hallerdir.

Sorumluluklar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen proje desteklerinde;

a) Proje sahibi; projenin bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar ile sözleşmeye uygun bir şekilde yürütülmesinden,

b) Mali raporu onaylayan; desteklenen projelere ilişkin harcamaların ve gider belgelerinin mali mevzuata uygunluğundan ve maliyet hesaplarının doğruluğundan,

sorumludur.

Gizlilik

MADDE 27 – (1) Proje desteklerine yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilerin proje muhteviyatı ile ilgili sahip oldukları bilgi ve belgeler "ticari sır" veya "hizmete özel bilgi" olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere aktarılamaz.

(2) Projelerin değerlendirme ve izleme aşamalarında görevlendirilen uzmanlardan gizlilik hükümlerine aykırı davrananlar,  uzman havuzundan çıkarılır ve haklarında 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerince gerekli yasal işlem yapılır.

(3) Bakanlık, desteklenen veya reddedilen proje isimleri ile bunlarla ilgili kısa açıklamaları, proje muhteviyatının gizliliğine aykırı olmamak kaydı ile iletişim ve tanıtım faaliyetlerinde kullanabilir.

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında desteklenen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel, faydalı model ve patent gibi fikri ve sınai haklarla ilgili hususlar sözleşme ile düzenlenir.

Satın alma, mülkiyet, muhasebe ve ödeme işlemleri

MADDE 29 – (1) Kuruluşlar, desteklenen projeler kapsamında yapacakları harcama, satın alma ve muhasebeleştirme işlemlerini öncelikle tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yoksa genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirirler.

(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde alımı desteklenen alet, teçhizat, makine, yazılım, donanım, malzeme ve sistemlerin mülkiyetinin kime ait olacağı sözleşmede belirtilir.

Belgelerin saklanması ve destek sonrası denetim 

MADDE 30 – (1) Desteklenen projelere ilişkin her türlü belgeler, mali raporlar ve diğer belgeler destek sürecinin tamamlanmasından itibaren 5 yıl süre ile muhafaza edilir.

(2) Desteklerden faydalanan proje sahibi, Bakanlıkça talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek ve gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır.

(3) Proje destekleri kapsamında kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen harcamalara istinaden Bakanlık tarafından sağlanan destekler Bakanlığın tabi olduğu denetim mevzuatı çerçevesinde denetlenir. 

Etik kurallara uyma yükümlülüğü

MADDE 31 – (1) Değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişiler ile projede görev alan kişiler ve proje sözleşmesinde imzası olan kişi, kurum ve kuruluşlar;

a) Kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamakla yükümlüdürler.

b) Evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadırlar.

İstisna

MADDE 32 – (1) Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarının bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık politika ve stratejileri açısından önem taşıyan uydu, uydu yer istasyonu ve benzeri ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik Ar-Ge içeren üretim faaliyetlerine bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara tabi olmaksızın Bakan onayı ile destek verilebilir.

(2) Bu kapsamda yapılan desteklere ilişkin usul ve esaslar proje sahibi ile yapılacak sözleşme ya da protokolde belirtilir.

Uygulama usul ve esasları

MADDE 33 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik olarak Usul ve Esaslar belirleyebilir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 34 – (1) 12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında Bakanlığa yapılmış olan Ar-Ge proje destek başvuruları proje sahibi tarafından iş bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen duyuru şartlarına uygun olarak güncellenmesi halinde değerlendirmeye alınır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 32 nci maddesi 1/12/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.