26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOSNA VE HERSEK BAKANLAR
KONSEYİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6617                                                                                               Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 11 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015