26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:

AMBALAJLI SU SATIŞ YERLERİ İLE AMBALAJLI SU NAKİL ARAÇLARININ
TABİ OLACAĞI USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/8/2014 tarihli ve 29094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Satışı yapılacak suya ilişkin su üretimi yapan su işleticileri ile yapılmış sözleşmenin aslı veya onaylı sureti,

ç) Su satışı yapılacak iş yerine ait plan veya kroki,

d) Vergi levhasının bir örneği,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“İzinler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 5 inci ve 9 uncu maddelerine istinaden alınacak izinler 1/7/2015 tarihine kadar alınabilir.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız