26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ-KALİTE

GÜVENCE SİSTEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİNİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME

KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

 (TEBLİĞ NO: YİG/2010-05)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2015-02)

MADDE 1 – 27/5/2010 tarihli ve 27593 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-05)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çınar Sokak No:3 Demir Plaza Kat:5 34805 Kavacık / İstanbul adresinde yerleşik Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi’nin Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapacağı görevlerin kapsamı ile sınırlıdır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız