26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ÇALIŞMA ESASLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/8/2012 tarihli ve 28385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 15 inci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(6) Satın alma yöntemine bakılmaksızın, 26 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde belirtilen tutarın 10 katını aşan harcamalar için Teknik İşletici tarafından Müsteşarlığa bilgi verilir. Kurum işlerinin yürütümünde Müsteşarlık tarafından belirlenen esaslara uyulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) ve (ğ) bentleri eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“g) Kuruma ait harcama planını her yıl Yönetim Kuruluna sunmadan önce Müsteşarlığın onayına sunmak.

ğ) İzleyen yılda yapılması planlanan önemli faaliyet ve projelere, içinde bulunulan yılda gerçekleştirilen faaliyet ve projelerin durumuna ve Kurumca bir sonraki yıl gerçekleştirilecek reasürans plasmanına ilişkin her yıl Ekim ayının ilk haftası içinde Müsteşarlığa sunum yapmak.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/8/2012

28385

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/12/2013

28385