26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE
YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE, ENERJİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

BAKANLIĞI ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ HAKKINDA

MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6613                                                                                               Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 14 Mayıs 2010 tarihinde Atina’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015