26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

KANUN

GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONSEYİNİN GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KONSEYİNİ KURAN

SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TAVSİYE KARARININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6629                                                                                               Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 30 Haziran 2007 tarihli “Gümrük İşbirliği Konseyi’nin Gümrük İşbirliği Konseyi’ni Kuran Sözleşme’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tavsiye Kararı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015