26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

KANUN

D-8 ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASININ

EKİNİ TEŞKİL EDEN TAVİZ LİSTELERİNİN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6628                                                                                               Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) 13 Mayıs 2006 tarihinde Endonezya’da imzalanan ve 23/2/2011 tarihli ve 6157 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’nın Ekini Teşkil Eden Taviz Listeleri”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

(2) Söz konusu Anlaşmanın ekini teşkil eden taviz listelerinde yapılacak değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015