26 Şubat 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29279

KANUN

GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇOKULUSLU BARIŞ GÜCÜ ANLAŞMASINA BEŞİNCİ EK
 PROTOKOL VE PROTOKOLE İLİŞKİN TEKNİK HATALARIN

DÜZENLENMESİ TUTANAĞININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6627                                                                                               Kabul Tarihi: 10/2/2015

MADDE 1 – (1) “Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Beşinci Ek Protokol” ve “Protokol’e İlişkin Teknik Hataların Düzenlenmesi Tutanağı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

25/2/2015